GOLDFINGER

BT - - OL I RIO -

FAENOMENET Der er no­get sa­er­ligt over at over­va­e­re en svøm­me­fi­na­le i en olym­pisk kon­ge­di­sci­plin. Fi­re års slid kogt ned til små to mi­nut­ter for­an et pu­bli­kum, der bli­ver me­re og me­re ek­sta­tisk for hvert svøm­me­tag. Tilsa­et Mi­cha­el Phelps og det he­le eks­plo­de­rer. Det op­le­ve­de man nat­ten til tirs­dag på det olym­pi­ske svøm­mesta­dion i Rio. Fuld af te­stoste­ron og at­ti­tu­de fjer­ne­de det ame­ri­kan­ske svøm­me­fa­eno­men med to gan­ge guld en­hver tvivl om sin su­ve­ra­e­ni­tet ef­ter co­me­ba­ck­et fra sit kar­ri­e­re­stop. Olym­pisk guld num­mer 20 og 21 og en yder­li­ge­re ma­ni­fe­sta­tion af tit­len som den mest vin­den­de OL-at­let no­gen­sin­de.

Først i 200 me­ter but­ter­fly for­an blandt an­dre Vik­tor Bro­mer og si­den som en fjer­de­del af USAs hold­kap på 200 me­ter fri. Na­tur­lig­vis med Mi­cha­el Phelps som sid­ste mand og med en at­ti­tu­de, som kun en kon­ge af van­det kan ba­e­re. En kon­ge som Mi­cha­el Phelps.

Det var med na­e­ver­ne ta­e­sken­de ned i bas­si­net, van­det sp­rut­ten­de ud af mun­den og den ef­ter­hån­den iko­ni­ske pe­ge­fin­ger i vej­ret. In­gen skul­le va­e­re i tvivl om, hvem der er num­mer et i ver­den. Uover­vin­de­lig »Phelps, Phelps, Phelps,« brø­le­de til­sku­er­ne, der slug­te op­vis­nin­gen råt med alt, hvad det in­de­bar. Ma­cho­be­va­e­gel­ser kry­dret med kys til hans for­lo­ve­de, Ni­co­le Jo­hn­son, og par­rets tre må­ne­der gam­le ba­by, Boo­mer. Ame­ri­kansk når det er bedst, og så end­da med en dan­sker i en birol­le. Vik­tor Bro­mer end­te som sek­ser i 200 me­ter but­ter­fly-fi­na­len og strå­le­de ef­ter­føl­gen­de over mø­det med iko­net.

»Jeg sy­nes jo, det er ka­em­pe, ka­em­pe stort og rig­tig fedt,« sag­de den dan­ske svøm­mer om mø­det med ver­dens­stjer­nen.

»Jeg tror li­ge, jeg fik slå­et skul­der mod skul­der med ham på et tids­punkt,« fort­sat­te han med et grin om op­le­vel­sen i cal­l­room før fi­na­le­he­a­tet.

For ot­te år si­den bra­ge­de Mi­cha­el Phelps igen­nem lyd­mu­ren med ot­te olym­pi­ske guld­me­dal­jer i Bei­jing. I Rio er han el­le­re­de op­pe på tre, men faenomenet vil me­re.

»Jeg ser frem til re­sten af ugen. Jeg er ik­ke en gang halvvejs,« sag­de han ef­ter tirs­dag nats dob­bel­te guld­høst.

Og selv­om det umid­del­bart vir­ker van­vit­tigt at spe­ku­le­re i en op­vis­ning a la Bei­jing i 2008, må man ik­ke af­skri­ve Mi­cha­el Phelps. Med sin sans for showti­me har han sik­ret sig bra­si­li­a­ner­nes op­bak­ning, li­ge­som selv­til­li­den vok­ser og vok­ser i den pum­pe­de krop. Som den bri­ti­ske olym­pi­ske guld­vin­der i 100 me­ter bryst, Adri­an Mo­or­hous, ud­tal­te til BBC ef­ter fi­na­len i 200 me­ter but­ter­fly: »Mi­cha­el Phelps var fan­ta­stisk. Jeg tro­e­de, de vil­le hen­te ham, men han holdt dem va­ek. Nu kan du kal­de ham den stør­ste no­gen­sin­de. Han er fan­ta­stisk. Han er uover­vin­de­lig. BRON­ZE:

100 me­ter but­ter­fly 200 me­ter but­ter­fly 200 me­ter med­ley 400 me­ter med­ley 4 x 200 me­ter fri 4 x 100 me­ter med­ley i 200 me­ter fri 4 x 100 me­ter fri 4 x 100 me­ter fri 200 me­ter but­ter­fly 4 x 200 me­ter fri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.