Det blø­de til­løb er slut – nu er det al­vor

BT - - OL I RIO -

DAN­MARK HAR FÅ­ET no­get, der min­der om en drøm­mestart ved OL. To kam­pe og to sej­re og mak­si­mal olym­pisk po­int­høst. Så langt, så godt. Men nu er det lidt blø­de til­løb slut, og vi må reg­ne med, at der i dag ven­ter en mod­stan­der af en helt an­den og me­re al­vor­lig ka­li­ber, når Kro­a­tien er klar til kamp i Fu­tu­re Are­na. OG DET ER sta­dig et åbent spørgs­mål, hvor­dan Dan­mark hånd­te­rer så­dan en stør­rel­se. For vir­ke­lig­he­den er, at kam­pe­ne mod Ar­gen­ti­na og Tu­nesi­en ik­ke har gjort os spe­ci­elt me­get klo­ge­re på lands­hol­dets styr­ke. En dår­lig før­ste halv­leg mod Ar­gen­ti­na fik mig til at ha­e­ve et halvt øjen­bryn, men an­den halv­leg i sam­me kamp var an­der­le­des for­nuf­tig. Op­gø­ret mod Tu­nesi­en blev af­gjort på en frem­ra­gen­de dansk ind­sats i før­ste halv­leg, hvor der var no­get af den ild i øj­ne­ne på spil­ler­ne, som man­ge har sav­net. En lidt li­ge­gyl­dig an­den halv­leg mod afri­ka­ner­ne var en na­tur­lig kon­se­kvens af, at kam­pen re­elt var af­gjort, og den er sva­er at bru­ge til no­get i det sto­re bil­le­de.

Alt­så er det sta­dig så­dan lidt la-la, hvad vi har set ind­til vi­de­re men lands­hol­det har til ful­de gjort sit job med fi­re po­int. Lad der ik­ke va­e­re no­gen tvivl om det. Det aen­drer ba­re ik­ke på, at vi ik­ke ved, hvor varmt det dan­ske me­dal­je­kan­di­da­tur er. Vi ved til gen­ga­eld, at vi mod Kro­a­tien skal til­la­de os at for­ven­te no­get helt an­det fra Mik­kel Han­sen, end det vi så mod Tu­nesi­en. DET VAR UINSPIRERENDE, lidt ugi­de­ligt og Danmarks stjer­ne vir­ke­de gan­ske en­kelt ik­ke rig­tig mo­ti­ve­ret. Hel­dig­vis vi­ste han prø­ver på sit hø­je ni­veau mod Ar­gen­ti­na, så jeg er egent­lig ik­ke be­kym­ret for, om Mik­kel Han­sen er dér (som man si­ger i hånd­bol­dens ver­den). Sto­re spil­le­re vil spil­le sto­re kam­pe, og of­te skal det kra­e­ve an­det end cru­i­se con­trol for at hid­se dem op - det har vi og­så set med Mik­kel Han­sen nog­le gan­ge i de se­ne­ste år.

Der­for for­ven­ter jeg egent­lig og­så, at vi vil se ham kom­me bla­e­sen­de ud af start­hul­ler­ne mod Kro­a­tien. Og jeg for­ven­ter og­så, at Mads’er­ne, Chri­sti­an­sen og Mensah Lar­sen, la­eg­ger på de­res of­fen­si­ve ni­veau i for­hold til de to før­ste kam­pe, så he­le bag­ka­e­dens far­lig­hed ik­ke ale­ne skal af­ha­en­ge af Mik­kel Han­sen-tryl­le­ri­er. DET ER EN nød­ven­dig­hed, for som tid­li­ge­re skre­vet er det et mand­skab fra en me­get hø­je­re hyl­de, der ven­ter i skik­kel­se af Bal­kans skar­pe­ste hånd­bold­na­tion. Det til­la­der jeg mig sta­dig at po­stu­le­re, selv­om kro­a­ter­ne er kom­met skidt fra land ved det­te OL. De åb­ne­de med et yd­my­gen­de ne­der­lag på 23-30 til Qa­tar, hvor­ef­ter de i an­den run­de hev en smal sejr på 27-26 hjem over Ar­gen­ti­na. Der er i hånd­bold­kred­se kon­sensus om, at ar­gen­ti­ner­ne er det klart dår­lig­ste hold, der har få­et bil­let til Rio, og der­for er det na­tur­lig­vis ik­ke syn­der­ligt im­po­ne­ren­de, at Kro­a­tien hav­de så stort be­sva­er med at vin­de kam­pen. Der­for er spørgs­måls­teg­ne­ne om­kring Kro­a­tien og­så klart stør­re og me­re alar­me­ren­de – set med kro­a­ti­ske bril­ler – end de er det for Danmarks lands­hold. DET AEN­DRER DOG ik­ke på, at Kro­a­tien på for­hånd blev reg­net som num­mer tre i fa­vo­rit­fel­tet ef­ter su­ve­ra­e­ne Frank­rig og li­ge i kølvan­det på Dan­mark, og så­dan skul­le det da og­så va­e­re, ef­ter kro­a­ter­ne på man­ge må­der var som gen­fød­te un­der EM-slut­run­den i ja­nu­ar, hvor de spil­le­de flot hånd­bold og fortjent hev et sa­et bron­ze­me­dal­jer med hjem. Det ni­veau er selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re for­s­vun­det på et halvt år, men li­ge nu ka­em­per de alt­så lidt med at fin­de ryt­men.

Dan­mark mød­te se­ne­st Kro­a­tien i for­bin­del­se med OL-kva­li­fi­ka­tio­nen i april, og her blev det for­an hjem­me­pu­bli­kum­met i Boxen til en dansk sejr på 28-24 ef­ter en af de al­ler­bed­ste kam­pe, jeg har set lands­hol­det spil­le un­der Gud­mun­dur Gud­munds­son. Denne gang skal Dan­mark kla­re sig uden hja­elp fra 24.000 klap­pepøl­ser, men vur­de­ret ud fra de før­ste kam­pe i Rio, er dan­sker­ne fa­vo­rit­ter. Det kan de ik­ke kom­me udenom ef­ter de før­ste kam­pe i den olym­pi­ske tur­ne­ring, selv­om land­stra­e­ner Gud­munds­son i van­lig stil for­ment­ligt vil for­sø­ge at und­vi­ge net­op det pra­e­di­kat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.