Re­ge­rin­gens be­slut­ning

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

»Der er i sam­råd med den tyr­ki­ske re­ge­ring truf­fet be­slut­ning om, at Hen­des Ma­jesta­et Dron­nin­gens stats­be­søg i Tyr­ki­et ud­sa­et­tes.«

Så­dan ly­der med­del­el­sen på Kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de, og der­med kun­ne man må­ske for­an­le­di­ges til at tro, at dron­ning Mar­gret­he selv er med til at af­gø­re, hvil­ke lan­de hun skal be­sø­ge.

Men det er be­stemt ik­ke til­fa­el­det, forta­el­ler kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per til BT.

»Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at kon­ge­hu­set ik­ke har no­get med be­slut­nin­gen at ud­sky­de be­sø­get at gø­re. Den be­slut­ning lig­ger ude­luk­ken­de hos re­ge­rin­gen og de re­le­van­te mi­ni­ste­ri­er,« for­kla­rer han.

»I bund og grund bli­ver der kun gen­nem­ført stats­be­søg, som den dan­ske re­ge­ring har ta­get ini­ti­a­tiv til. Det dan­ske kon­ge­hus har i bund og grund ik­ke no­get at skul­le ha­ve sagt,« til­fø­jer han.

I lø­bet af dron­ning Mar­gret­hes re­ge­rings­tid har der va­e­ret fle­re kon­tro­ver­si­el­le stats­be­søg, hvor Dron­nin­gen si­den­hen er ble­vet kri­ti­se­ret for at gi­ve or­de­ner til dik­ta­to­rer. Men det er iføl­ge Jon Bloch Skip­per umu­ligt at und­gå, for­di det er del af kuty­men ved et stats­be­søg.

»Når man først si­ger ja til be­søg, kan man ik­ke und­la­de det. Det at ud­veks­le or­de­ner er en del af pak­ken,« slår han fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.