MORS EGEN M

Svøm­me­ren Mi­cha­el Phelps har vun­det fle­re me­dal­jer ved OL end no­gen an­den - og han har al­tid haft sin mor med på si­de­linj­en

BT - - NYHEDER -

Fra det øje­blik han for­lod sin mo­ders skød, var han no­get helt sa­er­ligt. Med en va­egt på 4,2 ki­lo og en la­eng­de på 58,4 cen­ti­me­ter var De­bo­rah Phelps tred­je barn og før­ste søn, Mi­cha­el, ik­ke som de fle­ste an­dre spa­ed­børn. Hvad hun dog ik­ke vid­ste, var, at han hel­ler ik­ke vil­le bli­ve som de fle­ste an­dre men­ne­sker.

Søn­dag 30. ju­ni 1985 blev da­gen, hvor den stør­ste OL-at­let no­gen­sin­de så da­gens lys for før­ste gang i by­en Bal­ti­mo­re i den ame­ri­kan­ske øst­kyst­stat Maryland.

I lø­bet af sit liv har det 31-åri­ge svøm­mei­kon Mi­cha­el Phelps skul­let over­vin­de sva­e­re ud­for­drin­ger på sin vej til top­pen, men med sin mors evi­ge støt­te har han for­må­et at skri­ve hi­sto­rie.

De­bo­rah Phelps har i fle­re om­gan­ge be­ret­tet om det ta­et­te bånd, hun har med sin søn, som hun al­tid har bak­ket op om. Selv den dag i dag er hun at fin­de ved bas­sinkan­ten ved hvert ene­ste svøm­mesta­ev­ne - og­så i Rio, hvor Mi­cha­el Phelps net­op har vun­det sin 21. OL-guld­me­dal­je.

Mi­cha­el Phelps er in­de­ha­ver af ik­ke fa­er­re end 39 ver­dens­re­kor­der og 25 OL-me­dal­jer, hvoraf 21 er af guld.

Der­med er han og­så den at­let, som har vun­det mest me­tal ved OL no­gen­sin­de med. Hans vil­de pra­e­sta­tio­ner har sik­ret ham en plads i spor­tens hi­sto­rie og før­te og­så til, at han blev valgt som USAs fa­ne­ba­e­rer ved åb­nings­ce­re­mo­ni­en i Rio. En fi­a­sko i sko­len I sko­len gik det langt fra li­ge så godt for Mi­cha­el Phelps, som det se­ne­re hen skul­le vi­se sig at gø­re i svøm­me­bas­si­ner­ne.

Han var et ener­gibundt uden li­ge, som ik­ke hør­te ef­ter i ti­mer­ne og som for­styr­re­de de an­dre ele­ver. Han kun­ne ik­ke kon­cen­tre­re sig om sit sko­le­ar­bej­de og ha­de­de at la­ve lek­tier, hvil­ket hans ka­rak­te­rer og­så af­spej­le­de.

Til sko­le-hjem-sam­ta­ler­ne blev hans dår­li­ge op­før­sel på­pe­get gang på gang af hans un­der­vi­se­re, der til sidst mi­ste­de tro­en på, at han i det he­le ta­get kun­ne til­la­e­re sig vi­den.

»Din søn kom­mer al­drig til at kun­ne sam­le sig om no­get,« var be­ske­den fra en bram­fri la­e­rer til hans mor, der selv ar­bej­de­de som un­der­vi­ser den­gang.

Af­ten ef­ter af­ten ka­em­pe­de hun en brav kamp for at få søn­nen til at kon­cen­tre­re sig om si­ne lek­tier, og selv­om hun vid­ste, at han var sva­er at hol­de styr på, cho­ke­re­de ud­mel­din­gen hen­de.

Hun na­eg­te­de dog at op­gi­ve sin søn på sam­me må­de, som hans sko­lela­e­re­re hav­de gjort det. ADHD og me­di­ci­ne­ring I 1994, da Mi­cha­el Phelps var ni år gam­mel, fik hans la­e­re­re og fora­el­dre en for­kla­ring på, hvad der hav­de for­hin­dret dren­gen i at sid­de stil­le og fo­ku­se­re i sko­len.

Fa­mi­li­ens la­e­ge, Char­les Wax, di­ag­no­sti­ce­re­de ham med ADHD, hvor­ef­ter han blev me­di­ci­ne­ret, så han bed­re kun­ne kon­cen­tre­re sig i sko­len. Det hjalp på hans ka­rak­te­rer, der dog al­drig blev bed­re end mid­del­må­di­ge.

Dren­gen brød sig dog al­drig om at ta­ge de Ri­ta­lin-pil­ler, som hjalp ham.

Han blev i for­vej­en mob­bet på grund af si­ne ual­min­de­ligt lan­ge lem­mer og føl­te sig ha­engt ud, når han dag­ligt måt­te run­de sko­le­sy­geple­jer­sken i frik­var­te­ret for at få sin me­di­cin ud­le­ve­ret.

Så da han som 11-årig ud­tryk­te et øn­ske om at la­eg­ge pil­ler­ne fra sig og lo­ve­de, at han kun­ne kla­re sig uden, lyt­te­de hans mor. Ef­ter at ha­ve drøf­tet si­tu­a­tio­nen med fa­mi­li­ens la­e­ge, sat­te hun en stop­per for me­di­ci­nen.

Hun tro­e­de på, han kun­ne hol­de sit løf­te. Den ny far 1994 blev og­så året, hvor den den­gang 9-åri­ge drengs fora­el­dre gik fra hin­an­den. Fa­de­ren Fred Phelps ar­bej­de­de som be­tjent og var sja­el­dent hjem­me hos sin ko­ne og de­res tre børn.

For­ud for skils­mis­sen hav­de Mi­cha­el al­le­re­de følt sig svig­tet af sin fra­va­e­ren­de far, og skils­mis­sen med­før­te, at de to na­er­mest op­hør­te med at se hin­an­den.

To år in­den fora­el­dre­nes ae­g­te­skab gik i op­løs­ning var Mi­cha­el be­gyndt til svøm­ning. I spor­ten hav­de han fun­det en må­de at for­bra­en­de sin ek­stra ener­gi på, men i kølvan­det på skils­mis­sen fandt han og­så en mand, der kun­ne ud­fyl­de det tom­rum, fa­de­ren hav­de ef­ter­ladt i ham.

Svøm­me­tra­e­ne­ren Bob Bow­man blev man­den, der pres­se­de kna­eg­ten til det yder­ste i bas­si­net, men og­så ham som la­er­te dren­gen at bin­de en slip­seknu­de.

Søn­nens enor­me in­ter­es­se for svøm­ning og dens ef­fekt på ham gik ik­ke De­bo­rah Phelps’ na­e­se for­bi.

Hun så sin søn, der før­hen ik­ke hav­de kun­net for­hol­de sig ro­lig, sid­de stil­le i dyb kon­cen­tra­tion op til si­ne mi­nut­ter i van­det ved svøm­mesta­ev­ner.

Hun fik ham til at la­e­se ved at gi­ve ham avi­sens sport­s­sek­tion, og da han nå­e­de te­e­na­ge-åre­ne og kom i high school, blev hun gang på gang for­bløf­fet over at se, hvor­dan dren­gen, der ha­de­de lek­tier som pe­sten, nu na­er­stu­de­re­de vi­deo­op­ta­gel­ser af sig selv i van­det flit­tigt.

Tak­ket va­e­re svøm­nin­gen hav­de han kun­net hol­de sit løf­te til mo­de­ren om at for­dy­be sig og slap­pe af uden sin ADHD-me­di­cin.

Tra­e­ne­ren, Bob Bow­man, hav­de og­så bidt ma­er­ke i dren­gens ek­stra­or­di­na­e­re ta­lent i van­det. Han hen­vend­te sig til mo­de­ren og for­tal­te, at han sag­tens kun­ne se hen­des dreng ved OL. Og han fik ret.

Som 15-årig svøm­me­de han ved OL i Syd­ney, og det var som al­tid med sin mor ved sin si­de. Si­den­hen har Mi­cha­el Phelps del­ta­get i yder­li­ge­re fi­re OL-sta­ev­ner og utal­li­ge svøm­me­kon­kur­ren­cer med stor suc­ces.

Han har op­nå­et stjer­ne­sta­tus blandt svøm­me­re og an­dre sport­s­u­dø­ve­re, men to gan­ge har han vist sig fra sin grim­me si­de og kørt på­vir­ket i bil. En gang som 19-årig, og se­ne­st 30. sep­tem­ber 2014.

Den sid­ste epi­so­de ko­ste­de ham del­ta­gel­sen ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i svøm­ning i 2015.

Han ind­vil­li­ge­de des­u­den i at la­de sig ind­lo­ge­re på af­vaen­nings­cen­te­ret The Me­a­dows for at få styr på sit al­ko­hol­for­brug. Bag­ef­ter har svøm­me­ren for­talt, at han dø­je­de med pro­ble­mer med selv­til­li­den og gik rundt med selv­mord­s­tan­ker, der drev ham ud i al­ko­hol­mis­bru­get. En ny fa­mi­lie Hans mor, tra­e­ne­ren og ka­e­re­sten, Ni­co­le Jo­hn­son, som han hav­de mødt i 2009, støt­te­de ham, da han

Den ame­ri­kan­ske svøm­mer Mi­cha­el Phelps er in­de­ha­ver af fle­re OL-me­dal­jer end no­ge med tre lands­ma­end vandt di­sci­pli­nen 4 x 200 me­ter fri. Og mor De­bo­rah Phelps sad som

FO­TO: AFP

Mi­cha­el Phelps (th) og svøm­me­tra­e­ne­ren Bob Bow­man (tv). Bob Bow­man har tra­e­net den ame­ri­kan­ske svøm­mer, si­den han var 11 år og er på man­ge må­der som en far for ham.

FO­TO: EPA

Si­den 2009 har Mi­cha­el Phelps dan­net par med den tid­li­ge­re Miss Ca­li­for­nia, Ni­co­le Jo­hn­son. De to gik egent­lig hver til sit, men fandt sam­men igen i 2012 og er nu for­lo­ve­de. I maj fik de lil­le Boo­mer.

An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.