’Jeg er sta­dig sul­ten’

BT mø­der Ra­fa­el van der Vaart som har un­der­skre­vet en to­årig af­tal­le med FC Midtjyl­land

BT - - SPORTEN - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Det var en Ra­fa­el van der Vaart i men­tal stor­form, der mød­te fans og pres­se i går ef­ter­mid­dag på MCH Are­na i Her­ning. »Jeg ser vir­ke­lig frem til de na­e­ste to sa­e­so­ner i FC Midtjyl­land,« sag­de han med et stort smil:

»Sid­ste år spil­le­de jeg kun ni kam­pe i Re­al Be­tis (spansk klub i Se­vil­la, red.). Men jeg er sta­dig fod­boldsu­l­ten, og kan sag­tens se mig selv spil­le vi­de­re når den igang­va­e­ren­de kon­trakt ud­lø­ber.«

Ra­fa­el van der Vaart, der står no­te­ret for 109 kam­pe på det hol­land­ske lands­hold, lag­de ik­ke skjul på, at han ser et stort po­ten­ti­a­le i FC Midtjyl­land.

»De spil­ler den form for fod­bold, som jeg el­sker. Tek­nisk og tem­po­fyldt. De vandt DM-guld sid­ste år og har de se­ne­ste uger kla­ret sig fint i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen. For mig at se er det en klub, der i in­ter­na­tio­nal sam­men­ha­eng er på vej opad. Så jeg er rig­tig glad li­ge nu. Det er en stor dag bå­de for klub­ben og mig. Jeg er kom­met til klub­ben for at få en stor sa­e­son, og jeg er sik­ker på, jeg kan vi­se om­ver­de­nen, at jeg sta­dig er en god spil­ler,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart. An­dre mu­lig­he­der Han kun­ne og­så be­kra­ef­te, at der har va­e­ret an­dre til­bud i lø­bet af som­me­ren.

»Der var an­dre mu­lig­he­der for mig, men FC Midtjyl­land var det rig­ti­ge valg. Folk ken­der min fa­mi­li­a­e­re si­tu­a­tion, og det pri­o­ri­te­rer jeg højt,« sag­de han og hen­ty­de­de blandt an­det til, at hans ka­e­re­ste, hånd­bold­spil­le­ren Esta­va­na Pol­man, spil­ler i Team Es­b­jerg.

»Planen er, at jeg flyt­ter sam­men med Esta­va­na i Es­b­jerg, og at jeg her­fra in­di­mel­lem kan kø­re til Tys­kland, hvor jeg fra et tid­li­ge­re for­hold har et barn bo­en­de,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart.

Til gen­ga­eld hav­de han ik­ke sa­er­lig me­gen lyst til at kom­men­te­re på sit op­hold i sid­ste sa­e­son i Be­tis.

»De tan­ker va­el­ger jeg at hol­de for mig selv. Jeg har det så­dan, at man bør hol­de sin mund, hvis ik­ke man har no­get godt at si­ge,« for­kla­re­de van der Vaart, der li­ve­de op, da han blev spurgt om si­ne op­le­vel­ser i tid­li­ge­re klub­ber som Ajax Am­ster­dam, Re­al Madrid, Tot­ten­ham og Ham­bur­ger SV.

»Det er fi­re klub­ber, som jeg sa­et­ter stor pris på. Her hav­de jeg mi­ne bed­ste sa­e­so­ner i kar­ri­e­ren. Forhåbentlig gen­ta­ger suc­ce­sen sig i FC Midtjyl­land,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart. Ik­ke i kamp­form Han lag­de dog ik­ke skjul på, at kamp­for­men ik­ke er den al­ler­bed­ste.

»Jeg mang­ler sta­dig en hel del i ti­m­ing i mit spil. Men jeg er sik­ker på, at jeg snart er op­pe på et for­nuf­tigt spil­le­ma­es­sigt ni­veau igen. Jeg tør dog ik­ke ga­et­te på, om der kom­mer til at gå en uge el­ler en må­ned. Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne Su­per­liga­de­bu­te­re i we­e­ken­den. Ef­ter fre­da­gens tra­e­ning ta­ger jeg en snak med Jess Thorup (FCMs ch­eftra­e­ner, red.) og ser, hvad der er re­a­li­stisk. Men umid­del­bart vur­de­ret er det bed­ste nok, at jeg står over. For ik­ke at få ska­der, er det vig­tigt, at min kon­di­tion kom­mer på plads,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart, der gen­nem selv­tra­e­ning de se­ne­ste må­ne­der har holdt sin fy­si­ske form ved­li­ge. Grønkja­er an­be­fa­le­de I øv­rigt af­slø­re­de han, at en snak med den tid­li­ge­re dan­ske fod­bold­lands­holds­spil­ler, Jes­per Grønkja­er, der nu er kom­men­ta­tor på TV3, har haft be­tyd­ning for val­get af ny klub.

»Jes­per har jo li­ge­som mig selv en for­tid i Ajax Am­ster­dam. Der­for ken­der vi hin­an­den fint. Jes­per for­tal­te mig lidt om dansk fod­bold, og vend­te tom­mel­finge­ren opad i sin vur­de­ring af FC Midtjyl­land,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart.

FO­TO:HENNINGBAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.