FCM-tra­e­ner: Det er mig der be­stem­mer

BT - - SPORTEN - RE­AK­TIO­NER Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

FCM-tra­e­ner Jess Thorup gla­e­der sig over, at det lyk­ke­des su­per­liga-klub­ben på den jy­ske he­de at la­ve en to-årig kon­trakt med den hol­land­ske fod­bold­stjer­ne Ra­fa­el van der Vaart. »Han er en frem­ra­gen­de spil­ler, som bå­de kan fun­ge­re som 6’er, 8’er og an­gri­ber,« si­ger Jess Thorup, der un­der­stre­ger, at det bli­ver ham, der fort­sat vil ha­ve det sid­ste ord, når hol­det skal ud­ta­ges og tak­tik­ken be­slut­tes.

»Det er in­dis­kuta­belt, at van der Vaarts cv er im­po­ne­ren­de. Men det er vig­tigt for mig, at in­gen spil­le­re for­sø­ger at sa­et­te sig over hol­det. Det kan jeg nu hel­ler ik­ke fo­re­stil­le mig, at han vil gø­re. Vi har talt sam­men et par gan­ge og i dis­se sam­ta­ler har Ra­fa­el vist, at han bå­de er rum­me­lig og uden stjer­ne­nyk­ker,« si­ger Jess Thorup.

FCM-an­fø­rer Jakob Poul­sens for­vent­nin­ger til det kom­men­de sam­ar­bej­de er og­så stor.

»Han vir­ker bå­de rar og imø­de­kom­men­de. Så jeg er sik­ker på, at in­te­gra­tio­nen i vo­res trup kom­mer til at gå let og smer­te­frit,« si­ger Jakob Poul­sen. Rol­lemo­del Van der Vaart er hen­tet på en fri trans­fer i Be­tis. »Det be­ty­der, at vi kun skal be­ta­le ham løn,« si­ger FCMs sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, der hver­ken vil be- el­ler af­kra­ef­te, at løn­nen er om­kring seks mio. kr.

»Det pra­e­ci­se tal va­el­ger vi at hol­de for os selv. Sam­let set er van der Vaart den dy­re­ste spil­ler i FCM no­gen­sin­de. Men af­ta­len kom­mer øko­no­misk ik­ke til at slå bun­den ud af vo­res pen­ge­tank. Det skyl­des, at sponso­rer har gi­vet ek­stra­or­di­na­ert sto­re bi­drag,« si­ger Claus Ste­in­le­in.

FCMs kom­merci­el­le di­rek­tør Ja­cob Jør­gen­sen kal­der af­ta­len med Ra­fa­el van der Vaart for ’et scoop’.

»Vi har ik­ke kun ind­gå­et af­ta­le med en stor fod­bold­spil­ler, men og­så med en per­son, der bå­de vil kun­ne bran­de os og vir­ke som en rol­lemo­del for spil­ler­ne på vo­res aka­de­mi,« si­ger han.

Ef­ter planen del­ta­ger Ra­fa­el van der Vaart i sit før­ste FCM-tra­e­nings­pas her til for­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.