En su­per­stjer­nes gu­i­de til Her­ning

Han har spen­de­ret he­le sin kar­ri­e­re i stor­by­er som Am­ster­dam, Ham­borg, Madrid, Lon­don og Se­vil­la. Men Ra­fa­el van der Vaarts gang i Eu­ro­pas me­tro­po­ler er over­stå­et. I hvert fald for en stund

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

So­ho bli­ver til Snejb­jerg og Re­e­per­ba­hn til Ring­kø­bing­vej, når FC Midtjyl­lands nye front­fi­gur, Ra­fa­el van der Vaart, flyt­ter til­va­e­rel­sen til heden og Her­ning.

Men hvor­dan fal­der man til i en mel­lem­stor dansk provins­by som fe­te­ret su­per­stjer­ne og man­ge­mil­li­o­na­er med hang til li­vets gla­e­der? Man star­ter med at la­e­re sit nye lo­ka­l­om­rå­de og dets små per­ler at ken­de. Her­ning har hver­ken de bed­ste re­stau­ran­ter, de vil­de­ste nat­klub­ber el­ler det stør­ste ud­bud af un­der­hold­ning. Min­dre kan forhåbentlig og­så gø­re det. Det kan det bli­ve nødt til. For de kom­men­de to år kan Ra­fa­el van der Vaart kal­de det midtjy­ske for ’hjem’.

Men hvad skal han ta­ge sig til? BT gi­ver FC Midtjyl­lands nye hol­land­ske su­per­stjer­ne en gu­i­de til hans nye liv i Her­ning.

Ta­et på det he­le…

En stjer­ne­spil­ler og man­ge­mil­li­o­na­er skal na­tur­lig­vis bo godt – og dyrt. I Her­ning lig­ger vel­ha­ver­kvar­te­ret, hvor an der Vaart må­ske slår sig ned med ka­e­re­sten Esta­va­na Pol­man, in­de i sel­ve by­en. Ta­et på kir­ken lig­ger de fas­hio­nab­le ve­je Østre Kir­ke­vej og Nør­re Al­le. Her­fra er der hver­ken langt til Føtex el­ler ned på kom­mu­ne­kon­to­ret. Den slags er al­tid rart…

Min – nej Din Tøj­mand

Ud­over Føtex er der og­så Bil­ka og al­ver­dens an­dre dag­lig­va­re­bu­tik­ker i Her­ning. Men det er sja­el­dent Ma­ta­dor Mix og Mini­ma­elk, de mest fe­te­re­de fod­bold­stjer­ner går op i. De kan li­de tøj. Dyrt tøj. Spørgs­må­let er, om van der Vaart kan få sit be­hov da­ek­ket af Mr., Din Tøj­mand og ik­ke ba­re én, men to gan­ge Tø­j­eks­per­ten. Her­ning er Ja­ck & Jo­nes-land, så van der Vaart kan reg­ne med at få af­va­ske­de je­ans ka­stet i nak­ken. Vil han gå Claus Ste­in­le­in i be­de­ne med en mo­de­bril­le, er der rig mu­lig­hed for bril­le­ind­køb bå­de på gå­ga­den og i Her­ning Cen­tret.

Sla­e­der og stri­ber

Hvad bru­ger vel­ha­ven­de fod­bold­spil­le­re de­res pen­ge på – ud over dyrt tøj? Sva­ret lig­ger li­ge til bå­de høj­re­be­net, ven­stres­køjten og pan­de­bra­sken. De dy­re bi­ler. Her­ning har bå­de brugt­vogns­for­hand­le­re og for­hand­le­re med nye mo­del­ler bag ru­der­ne. Men ba­re 40 ki­lo­me­ter mod øst fin­der Ra­fa­el van der Vaart Bi­ler­nes by, Sil­ke­borg. Et bil-slar­af­fen­land. Her kan hol­la­en­de­ren sm­ovse i alt fra Pors­che til BMW. Af­sted! På vej til­ba­ge fra Sil­ke­borg kan van der Vaart pas­sen­de ta­ge tu­ren for­bi en af Her­nings man­ge fri­sø­rer, der står klar med stan­ni­ol og to mil­li­me­ter i si­der­ne.

Bøf og ben

Al­le er gla­de for mad. Det er Ra­fa­el van der Vaart na­tur­lig­vis og­så. Han er al­le­re­de ble­vet fo­to­gra­fe­ret for­an den lo­ka­le ke­bab-biks, og i bå­de Hol­land og Spa­ni­en har de an­kla­get ham for at va­e­re lidt for tos­set med at bi­de til bol­le. I Her­ning hand­ler det dog ik­ke om bol­ler. Det hand­ler om kød. Den ori­gi­na­le Here­ford Be­ef­stouw tår­ner op uden for by­en, og in­den for by­gra­en­ser­ne kan Van der Vaart ma­e­ske sig i go­de ben på Bo­nes og fa­vo­ritsau­ce på Jen­sens Bøf­hus. Vel­be­kom­me!

Tid til en He­i­ne­ken

Ra­fa­el van der Vaart har tid­li­ge­re haft et ry som lidt af en fest­lø­ve. Den tid kan na­tur­lig­vis va­e­re for­bi, men mel­der ly­sten sig al­li­ge­vel til en He­i­ne­ken og en sving-om, åb­ner Cra­zy Dai­sy med ga­ran­ti ger­ne dø­re­ne. Det sam­me ga­el­der de be­røm­te og be­ryg­te­de pu­b­ber Fox & Ho­unds og Murp­hy’s, hvor de al­tid vil ha­ve et bord klar til by­ens mest be­røm­te be­bo­er.

Is og rød pe­ber

Er der no­get, Her­ning kan, er det at un­der­hol­de. Får van der Vaart lyst til is­ho­ck­ey, kan han ny­de det, li­ge­som en af de mest po­pu­la­e­re sports­gre­ne i Hol­land, hur­tig­løb på skøjter, og­så kan dyr­kes på den midtjy­ske is. Og så er der bå­de Mes­se­cen­te­ret og Boxen. Åh ja, Boxen. Desva­er­re mis­se­de den nye midt­ba­ne­stjer­ne Ni­ck­el­ba­cks kon­cert for­le­den, men se­ne­re på året kan han ny­de så for­skel­li­ge show som Danmarks Stør­ste Hal­bal og Red Hot Chi­li Pep­pers. Det er kul­tu­rel di­ver­si­tet, der vil no­get!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.