'Ja, vi er kæ­re­ster'

Dan­mark har få­et et nyt po­wer­par i form af ka­ja­kro­er René Hol­ten Poul­sen og svøm­mer Per­nil­le Blu­me, der beg­ge del­ta­ger ved OL i Rio

BT - - OL I RIO - SPORT OG KA­ER­LIG­HED Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

Hun er he­le Danmarks svøm­me­ba­be, og han er he­le Danmarks mu­skel­bundt. Sam­men ud­gør de Danmarks nye olym­pi­ske ka­e­re­ste­par. Ryg­ter­ne har svir­ret, men nu be­kra­ef­ter svøm­mepi­gen Per­nil­le Blu­me, at hun dan­ner par med Danmarks stør­ste olym­pi­ske guld­håb: ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen.

»Ja, det er kor­rekt,« skri­ver den 22-åri­ge svøm­mer i en kort­fat­tet mail til BT.

BT er­fa­rer, at Per­nil­le Blu­me, 22, og René Hol­ten Poul­sen, 27, har dan­net par i et par må­ne­der. De to at­le­ter la­er­te hin­an­den at ken­de i for­bin­del­se med OL i Lon­don for fi­re år si­den, hvor­fra der blev ind­ledt et ven­skab, som med ti­den ud­vik­le­de sig til ka­er­lig­hed.

Sam­men med de øv­ri­ge dan­ske OL-svøm­me­re rej­ste Per­nil­le Blu­me til Rio al­le­re­de 25. juli for at om­stil­le sig til for­hol­de­ne i den bra­si­li­an­ske mil­li­onby, og i går var den un­ge svøm­mer i po­o­len til 100 me­ter fri. Nu kan hun se frem til en hjer­te­ban­ken­de gen­for­e­ning i Rio. I dag lan­der René Hol­ten Poul­sen i den bra­si­li­an­ske OL-va­erts­by.

Han skal dog ik­ke bo i OL-by­en, hvor svøm­mer­ne og langt stør­ste­delen af de dan­ske at­le­ter har ind­lo­ge­ret sig, men i ste­det på ro­er­nes ho­tel i by­de­len Bo­ta­fogo. Ta­et på det olym­pi­ske rosta­dion Esta­dio da La­goa, hvor den bomsta­er­ke ka­ja­kro­er man­dag ror ind­le­den­de he­at i 1.000 me­ter en­er­ka­jak. Di­si­pli­nen, hvor han som for­sva­ren­de ver­dens­me­ster er spå­et go­de chan­cer for at hen­te en dansk guld­me­dal­je.

Føl­ger hin­an­den i ak­tion

Svøm­mer­ne og ka­ja­kro­er­ne har ge­ne­relt et godt for­hold til hin­an­den. De for­står hin­an­dens enor­me tra­e­nings­ma­eng­der i en til­va­e­rel­se, der er byg­get op om­kring en stram kost­plan, hård tra­e­ning, re­sti­tu­tion og kon­kur­ren­cer. Og så de­ler de en pas­sion for van­det.

Det ny­fo­rel­ske­de sport­spar kun­ne for ny­lig op­le­ves i BTs OL-ma­ga­sin, hvor de i en hyl­dest til den olym­pi­ske krop smed tø­jet til en visu­el il­lu­stra­tion af fi­re års hårdt slid frem mod må­let i Rio.

Her gjor­de de det des­u­den klart, at de hver isa­er hav­de pla­ner om at ta­ge ud og over­va­e­re hen­holds­vis svøm­mer­nes og ka­ja­kro­er­nes kon­kur­ren­ce.

»I for­hold til dan­sker­ne ken­der jeg na­e­sten al­le svøm­mer­ne. Så der føl­ger jeg med, så me­get jeg nu kan,« sag­de René Hol­ten i in­ter­viewet i BTs OL-ma­ga­sin.

Og det er nok ik­ke så sva­ert at fo­re­stil­le sig, hvem han vil ha­ve i kik­ker­ten fra tri­bu­nen på det im­po­ne­ren­de Olym­pic Aqua­ti­cs Sta­di­um.

At Per­nil­le Blu­me og René Hol­ten Poul­sen er kom­met ta­et­te­re på hin­an­den gen­nem åre­ne, kun­ne man al­le­re­de for­nem­me, da DRs sto­re sports­gal­la blev af­vik­let i Boxen i Her­ning i ja­nu­ar.

Her blev René Hol­ten Poul­sen af­te­nens sto­re navn, da han blev kå­ret som Årets Sport­s­navn 2015 og vin­der af BT Guld. Ef­ter­føl­gen­de blev de to ven­ner set i fle­re snak­ke til gal­la­ens af­ter­par­ty, og net­op de se­ne­ste års gal­las­how har va­e­ret en sce­ne, hvor ro­er­ne og svøm­mer­ne har fe­stet sam­men.

Det be­gynd­te med et ven­skab, men blev til olym­pisk ka­er­lig­hed. Bøf­fen og ba­ben. Danmarks nye po­wer­par.

Så­dan så det ud, da Per­nil­le Blu­me og René Hol­ten Poul­sen sam­men med fle­re an­dre dan­ske OL-at­le­ter hyl­de­de den olym­pi­ske krop i BTs OL-ma­ga­sin, der ud­kom 29. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.