I den olym­pi­ske ånd

Fo­tos af hi­jab-kla­ed­te at­le­ter går ver­den rundt

BT - - OL I RIO - Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@spor­ten.dk

Bil­le­der­ne af Do­aa Elg­ho­bas­hy og Na­da Meawad fik hur­tigt liv på Fa­ce­book og an­dre me­di­er.

For det egyp­ti­ske bea­ch­vol­ley-pars på­kla­ed­ning var helt an­der­le­des end det, man nor­malt ser i den ret så hud­ven­li­ge sports­gren. De var beg­ge iført lan­ge ae­r­mer og og lan­ge buk­se­ben på grund af de­res kul­tu­rel­le bag­grund, og de blev hur­tigt sym­bo­let på OLs mang­fol­dig­hed. Do­aa El­go­bas­hy var end­da iført hi­jab i par­rets før­ste kamp ved OL mod et tysk par. I skarp kon­trast til de let­på­kla­ed­te mod­stan­de­re. Si­den har den egyp­ti­ske OL-del­ta­ger sagt: »Jeg har gå­et med hi­jab i 10 år. Det hol­der mig ik­ke fra at gø­re de ting, jeg el­sker. Og bea­ch­vol­ley­ball er en af de ting,« har Do­aa El­go­bas­hy sagt til AP. Si­den ne­der­la­get i den om­tal­te åb­nings­kamp mod det ty­ske par har Do­aa El­go­bas­hy og Na­da Meawad igen va­e­ret i ak­tion – og tabt til ita­li­e­ner­ne Mar­ta Me­ne­gat­ti og Lau­ra Giom­bi­ni. Do­aa El­go­bas­hy er glad for at kun­ne va­e­re med til OL.

»Jeg er stolt af se det egyp­ti­ske flag bli­ve hejst i et sam­men­suri­um af så man­ge na­tio­ner,« har hun sagt.

’Vi har en stem­me’

Og­så en an­den at­let har un­der no­get min­dre be­vå­gen­hed bå­ret en hi­jab i Rio. Den ame­ri­kan­ske fa­eg­ter Ib­ti­haj Muham­mad var i ak­tion man­dag, hvor hun frem­vi­ste sin kul­tu­rel­le dragt un­der fa­eg­temun­de­rin­gen.

»Man­ge tror ik­ke, at mus­lim­ske kvin­der har en stem­me, el­ler at vi dyr­ker sport,« si­ger Ib­ti­haj Muham­mad, der for­kla­rer sit øn­ske om at ta­ge del i fa­eg­tespor­ten ved OL så­dan her:

»Det er ik­ke kun for at ud­for­dre mis­for­stå­el­ser uden for det mus­lim­ske sam­fund, men og­så i det mus­lim­ske sam­fund. Jeg vil bry­de kul­tu­rel­le nor­mer,« si­ger hun til USA To­day.

Ib­ti­haj Muham­mad vandt sin før­ste kamp ved OL, men røg ef­ter­føl­gen­de ud i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne. Her var me­di­e­op­ma­er­k­som­he­den øget mar­kant.

»Det er sva­ert at sa­et­te ord på det. Det fø­les som om, at det er no­get stør­re end mig selv. At kva­li­fi­e­re sig, va­e­re en del af åb­nings­ce­re­mo­ni­en, al­le de her fø­lel­ser. Det er ba­re over­va­el­den­de,« si­ger Ib­ti­haj Muham­mad, der og­så har ud­trykt sin gla­e­de over at va­e­re med på In­s­ta­gram:

»Sik­ke en velsignelse det er at bli­ve den først kvin­de­li­ge ame­ri­kan­ske mus­lim, der er med ved OL i en hi­jab.«

Jeg har gå­et med hi­jab i 10 år. Det hol­der mig ik­ke fra at gø­re de ting, jeg el­sker. Og bea­ch­vol­ley­ball er en af de ting Do­aa El­go­bas­hy Det er ik­ke kun for at ud­for­dre mis­for­stå­el­ser uden for det mus­lim­ske sam­fund, men og­så i det mus­lim­ske sam­fund. Jeg vil bry­de kul­tu­rel­le nor­mer Ib­ti­haj Muham­mad

Do­aa Elg­ho­bas­hy fra Egyp­ten og ty­ske Kira Wal­ken­horst ved net­tet i bea­ch­vol­ley. Fo­to: REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.