Kvin­de dra­ebt af bom­be i Thailand

BT - - NYHEDER - /ritzau/

To bom­ber eks­plo­de­re­de i går i Hua Hin i Thailand, skri­ver BBC. En kvin­de er ble­vet dra­ebt, og mindst ti per­so­ner er sår­et, her­i­blandt uden­land­ske turi­ster, be­kra­ef­ter det lo­ka­le po­li­ti.

Den dra­eb­te kvin­de er end­nu ik­ke ble­vet iden­ti­fi­ce­ret.

Po­li­ti­et si­ger iføl­ge BBC, at bom­ber­ne var gemt i pot­te­plan­ter. De blev de­to­ne­ret ved hja­elp af mo­bil­te­le­fo­ner.

De to bom­ber eks­plo­de­re­de 50 me­ter fra hin­an­den og med en halv ti­mes mel­lem­rum, forta­el­ler et lo­ka­le po­li­ti til BBC.

Sven­ske Eme­lie Ohls­son og hen­des ka­e­re­ste hør­te iføl­ge den sven­ske avis Af­ton­bla­det bra­get.

»Folk er kom­met til ska­de. Am­bu­lan­cer­ne kom kø­ren­de, ef­ter at bra­get hav­de lydt. Men så be­gynd­te de at bak­ke ud igen. De sag­de, at vi skul­le skyn­de os va­ek,« si­ger hun til avi­sen.

Hua Hin lig­ger om­kring 200 ki­lo­me­ter fra ho­ved­sta­den Bang­kok og er et po­pu­la­ert rej­se­mål for uden­land­ske turi­ster. Dan­ske­re i om­rå­det Stig El­ling, der er rej­seam­bas­sa­dør hos Bra­vo Tours, skøn­ner, at der er mel­lem 100 og 200 dan­ske turi­ster i om­rå­det.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at man er be­kendt med ha­en­del­sen i Hua Hin, og at man »un­der­sø­ger sa­gen«.

Thailands va­el­ge­re sag­de søn­dag ved en fol­ke­af­stem­ning ja til en ny mi­li­ta­ert støt­tet for­fat­ning. Den in­de­ba­e­rer, at kom­men­de re­ge­rin­ger skal re­ge­re på be­tin­gel­ser dik­te­ret af mi­li­ta­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.