Fog­hs for­nem­mel­se for for­ret­ning

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW rej­se­da­ge om året ale­ne med fored­rag.

An­ders Fogh Ras­mus­sen er 63 år, sta­dig gift med An­ne-Met­te, bor i det sam­me hus i Ved­ba­ek og har fe­ri­e­hus i Frank­rig. Han var stats­mi­ni­ster i Dan­mark fra 2001 til 2009, og i dag har han he­le ver­den som ar­bejds­plads i sit eget fir­ma, Ras­mus­sen Glo­bal. Fir­ma­et er på min­dre end to år vok­set til ot­te an­sat­te. Han hol­der fored­rag, der lø­ber op i 300.000 kr. pr. styk, og den lu­kra­ti­ve rå­d­gi­vero­p­ga­ve for den ukrain­ske pra­esi­dent har ef­ter si­gen­de få­et de helt sto­re smil frem hos hans na­er­me­ste me­d­ar­bej­der. Blan­der sig så me­get som mu­ligt Fogh plan­la­eg­ger at blan­de sig så me­get som mu­ligt i den ame­ri­kan­ske valg­kamp, for­di han op­fat­ter den som helt af­gø­ren­de for be­va­rel­se af sik­ker­he­den og sta­bi­li­te­ten i ver­den. Det var og­så der­for, han blev in­ter­viewet i tv ons­dag af­ten.

»Ja, alt­så – i den her sam­men­ha­eng vil­le jeg nok ha­ve na­evnt det un­der al­le om­sta­en­dig­he­der, for­di jeg sy­nes, at Trump isa­er mis­for­står sin rol­le i for­hold til Øst­eu­ro­pa. Men det er klart, at når jeg nu har den rol­le, jeg har, så vil jeg selv­føl­ge­lig ik­ke for­søm­me no­gen lej­lig­hed til og­så at fø­re ukrain­ske syns­punk­ter i mar­ken.«

»Jeg hol­der sta­dig man­ge ta­ler. Er­fa­rin­gen er, at det ta­ger no­get tid at dyr­ke kon­su­len­top­ga­ver op, hvor­i­mod jeg kun­ne gå i gang med fored­rag med det sam­me. Og jeg har va­e­ret travlt be­ska­ef­ti­get med me­re end 100 rej­se­da­ge om året.«

An­ders Fogh Ras­mus­sen var den stats­mi­ni­ster, der traf be­slut­ning om Dan­marks del­ta­gel­se i Irak-kri­gen i 2003.

»Nej, det kan vi ik­ke. Min grund­hold­ning er, at man som ud­gangs­punkt skal sø­ge de po­li­ti­ske og diplo­ma­ti­ske løs­nin­ger. Men gen­nem man­ge års po­li­tisk er­fa­ring har jeg la­ert, at det kan frem­me de diplo­ma­ti­ske løs­nin­ger, hvis man i bag­hån­den For­ud­sa­et­nin­gen for, at man kan gø­re no­get godt for an­dre, er jo og­så, at man selv har et over­skud har no­get mi­li­ta­er, som man kan sa­et­te ind, hvis folk ik­ke vil mak­ke ret.

»Joh, men jeg skul­le og­så ska­be mig et øko­no­misk grund­lag. Den dag, hvor jeg sy­nes, at jeg har tid, over­skud og øko­no­mi til det, så tør jeg ik­ke ude­luk­ke, at jeg vil gå ind i an­det ar­bej­de.«

»Ne­ej, det er jeg da be­stemt ik­ke. Men for­ud­sa­et­nin­gen for, at man kan gø­re no­get godt for an­dre, er jo og­så, at man selv har et over­skud.« »Det vil jeg slet ik­ke si­ge no­get om.« Ik­ke stats­mi­ni­ster igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.