Jen­sen be­sø­ger Tyr­ki­et uden Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER -

Dan­mark kom­mer al­li­ge­vel til at va­e­re re­pra­e­sen­te­ret i Tyr­ki­et i en na­er frem­tid.

Selv om kon­ge­hu­set og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ons­dag med­del­te, at man ud­sky­der det plan­lag­te stats­be­søg i Tyr­ki­et 17.-19. ok­to­ber, vil uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) be­sø­ge ho­ved­sta­den Anka­ra in­den la­en­ge.

Det for­tal­te han i går ef­ter et mø­de i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvor han har haft be­søg af den tyr­ki­ske øko­no­mi­mi­ni­ster.

Der bli­ver dog ta­le om et nedska­le­ret be­søg, sam­men­lig­net med stats­be­sø­get, hvor dron­ning Mar­gret­he og en er­hvervs­de­le­ga­tion skul­le ha­ve va­e­ret med.

Dron­nin­gens be­søg blev ud­skudt med be­grun­del­sen, at den nu­va­e­ren­de sik­ker­heds­si­tu­a­tion er for far­lig. Tyr­ki­et be­fin­der sig i und­ta­gel­ses­til­stand, og stats­be­sø­get vil først fin­de sted, når si­tu­a­tio­nen er nor­ma­li­se­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.