Løk­kes stu­de­han­del

Her er tre mu­li­ge sce­na­ri­er

BT - - NYHEDER -

Det lig­ger og­så i kor­te­ne, at De Kon­ser­va­ti­ve får sat et fin­ger­af­tryk på bo­ligskat­ten. Par­ti­et har kra­e­vet stop for al­le skat­testig­nin­ger til bo­li­ge­je­re, men kan le­ve med en fast­frys­ning af grund­skyl­den i 2017 samt et løf­te om, at grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat la­eg­ges sam­men til en en­kelt skat, når det ny ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem er på plads i 2018. V tror på fler­tal for fi­nans­lo­ven I dag kom­mer Løk­ke hjem fra som­mer­fe­rie og mø­des med sin fol­ke­tings­grup­pe på Ho­tel Faa­borg Fjord.

Når han over froko­sten mø­des med pres­sen, vil han ef­ter alt at døm­me slå en me­get op­ti­mi­stisk to­ne an. For­ud for grup­pe­mø­det gi­ver fle­re Ven­stre­folk ud­tryk for en sta­erk tro på, at re­ge­rin­gen slip­per helskin­det igen­nem et tur­bu­lent po­li­tisk ef­ter­år og sik­rer sig et fler­tal for sin fi­nans­lov.

Par­tiets li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Jakob Engel-Sch­midt gla­e­der sig til at kom­me i gang. Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti har da­em­pet re­to­rik­ken en del, så jeg er op­ti­mist og tror, at det kan la­de sig gø­re at la­ve en af­ta­le

»En­hver, der føl­ger med i dansk po­li­tik, ved, at det bli­ver et spa­en­den­de ef­ter­år. Jeg er nok mar­kant min­dre be­kym­ret end man­ge kom­men­ta­to­rer. Det bor­ger­li­ge Dan­mark har en sam­let in­ter­es­se i at bli­ve eni­ge om en fi­nans­lov, der gi­ver va­ekst og sam­ti­dig le­ve­rer løs­nin­ger på de pro­ble­mer, folk op­le­ver i de­res dag­lig­dag. Det er af­gø­ren­de, at de fi­re blå par­ti­er kan la­ve po­li­tik

Den Go­de Ven­stre skru­er en lang­sig­tet af­ta­le sam­men. Om­drej­nings­punk­tet bli­ver at fin­de den smer­te­gra­en­se, som bå­de LA og DF kan le­ve med. Der­for sa­en­kes top­skat­ten kun en smu­le. De lav­t­løn­ne­de får let­tel­ser i bun­den. Stig­nin­gen i grund­skyl­den fast­fryses i 2017, og man gen­nem­fø­rer en­kel­te stram­nin­ger i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

Den On­de Par­ti­er­ne i blå blok kan ik­ke enes. Re­ge­rin­gen ind­går en af­ta­le med DF og S om at sa­en­ke skat­ten i bun­den sam­men. Kan vi ik­ke det, sen­der vi et rig­tig skidt sig­nal til va­el­ger­ne,« si­ger han.

Og ind­føds­retsord­fø­rer Jan E. Jørgensen har no­te­ret sig, at to­nen er ble­vet min­dre hid­sig. for at ska­be me­re va­ekst og bru­ge re­sten af det øko­no­mi­ske rå­de­rum på at øge det of­fent­li­ge for­brug. Top­skat­ten rø­res ik­ke. S og DF lover at ba­e­re fi­nans­lo­ven igen­nem.

Den Gru­som­me Løk­ke kan ik­ke hol­de sam­men på blå blok. Par­ti­er­ne ta­ler sig fra hin­an­den, og for­hand­lin­ger­ne fø­rer til et sam­men­brud. Løk­ke ud­skri­ver valg og går af. Ven­stre lam­mes af et for­mands­op­gør midt i valg­kam­pen. Met­te Fre­de­rik­sen bli­ver ny so­ci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster med støt­te fra R, SF, EL og Al­ter­na­ti­vet.

»Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti har da­em­pet re­to­rik­ken en del, så jeg er op­ti­mist og tror, at det kan la­de sig gø­re at la­ve en af­ta­le. I mod­sat fald står vi i en si­tu­a­tion, som in­gen øn­sker,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.