DØ­DEN PÅ TUND

BT - - NYHEDER -

MILTBRAND-EPIDEMI På over­fla­den er det ik­ke til at se, at en dra­e­ber ha­er­ger på den rus­si­ske Ja­mal-halvøs smuk­ke tun­dra. Her i det nord­ve­st­li­ge Si­bi­ri­en har de ind­fød­te no­ma­de­folk ne­net­ser­ne le­vet i hund­re­de­vis af år, men de er nu ble­vet evaku­e­ret fra de­res hjem. År­sa­gen er ud­brud­det af den dø­de­li­ge syg­dom miltbrand, der ind­til vi­de­re har ta­get li­vet af me­re end 2.300 rens­dyr i om­rå­det. Der­til har 72 men­ne­sker – her­af 41 børn – måt­tet ind­la­eg­ges, si­den syg­dom­men brød ud først i au­gust, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Ind­til vi­de­re er det be­kra­ef­tet, at et 12-årigt barn er død ef­ter at va­e­re ble­vet smit­tet, li­ge­som en ae­l­dre kvin­des døds­fald og­så mista­en­kes at va­e­re for­år­sa­get af syg­dom­men.

1.500 men­ne­sker er ble­vet vac­ci­ne­ret mod miltbrand si­den frem­kom­sten, og 706 per­so­ner er ble­vet be­hand­let med an­ti­bi­o­ti­ka.

Miltbrand for­år­sa­ges af bak­te­ri­en Ba­cil­lus ant­hra­cis og fo­re­kom­mer of­test hos stør­re plan­tea­e­den­de dyr. Syg­dom­men spre­des til men­ne­sker ved di­rek­te kon­takt med in­fi­ce­re­de dyr, ind­ta­gel­se af de­res kød el­ler ved indån­ding af spo­rer gen­nem støv med hud- el­ler hår­par­tik­ler i.

Af­ha­en­gigt af smit­te­me­to­de kan men­ne­sker ud­vik­le sår og bla­e­rer på hu­den, fe­ber, ho­ved­pi­ne og ån­de­nød. Glo­bal op­varm­ning bag Miltbrand er ik­ke ukendt i det al­ler­n­ord­lig­ste Rusland, hvor de lo­ka­le om­ta­ler den som ’den si­bi­ri­ske pe­st’. Det er imid­ler­tid 70 år si­den, at man sidst stod an­sigt til an­sigt med den syg­dom.

Hvor­for den nu er vendt til­ba­ge vi­des ik­ke med sik­ker­hed, men rus­si­ske for­ske­re me­ner, at den glo­ba­le op­varm­ning er skyld i ud­brud­det. Ka­da­ve­re tør op »År­sa­gen til epi­de­mi­en er med al sand­syn­lig­hed, at be­gra­ve­de dyr, der dø­de af miltbrand for 70 år si­den, nu er be­gyndt at tø op,« forta­el­ler, forsk­nings­le­der ved Det rus­si­ske in­sti­tut for bi­o­lo­gi­ske pro­ble­mer i per­maf­rostzo­nen Bo­ris Kers­hengoltz til nyheds­bu­reaut AFP.

Milt­brands­bak­te­ri­en er enormt hård­før og kan over­le­ve fle­re hund­re­de år i dø­de va­ert­skrop­pe. På grund af kul­den i Si­bi­ri­en har det ik­ke va­e­ret mu­ligt at be­gra­ve dø­de dyr sa­er­lig dybt i den hårde jord, hvil­ket dog ik­ke har ud­gjort et pro­blem før­hen. For­di tem­pe­ra­tu­rer­ne i eg­nen har va­e­ret sa­er­ligt hø­je den­ne som­mer, er isen i den fros­ne jord smel­tet, hvor­ef­ter bak­te­ri­er­ne er ble­vet spredt via flod- og grund­vand, ly­der for­kla­rin­gen.

Mid­del­tem­pe­ra­tu­ren i Rusland sti­ger iføl­ge AFP 2,5 gan­ge hur­ti­ge­re end i re­sten af ver­den, mens de ark­ti­ske om­rå­det op­var­mes end­nu hur­ti­ge­re.

Lo­kalt på Ja­mal-halvø­en har man kun­net må­le helt op til 34 gra­der den­ne som­mer, hvil­ket er 8 me­re end nor­malt. Enormt om­rå­de gø­res goldt 270 rus­si­ske sol­da­ter fra spe­ci­alstyr­ker­ne er ble­vet ind­sat i om­rå­det si­den man­dag, og de ar­bej­der nu på at des­in­fi­ce­re om­rå­det og bra­en­der i den for­bin­del­se og­så dy­r­e­ka­da­ve­re.

Må­let er at kom­me epi­de­mi­en til livs, men ik­ke de­sto min­dre har den hård­ha­en­de­de be­hand­ling af det cir­ka 12.650 kva­drat­ki­lo­me­ter sto­re om­rå­de, hvor bak­te­ri­en ha­er­ger, ble­vet kri­ti­se­ret af Ruslands Cen­tra­le forsk­nings­cen­ter for epi­de­mio­lo­gi.

»Des­in­fi­ce­rings­ar­bej­det vil bli­ve ved, ind­til jord­prø­ve­a­na­ly­ser vi­ser, at der ik­ke la­en­ge­re er miltbrand i om­rå­det. Det er dog us­and­syn­ligt, at no­get no­gen­sin­de vil kun­ne gro der igen,« si­ger cen­te­rets vi­ce­di­rek­tør Vik­tor Ma­ley­ev til AFP.

Han er over­be­vist om, at he­le mi­se­ren kun­ne va­e­re und­gå­et, hvis de vac­ci­na­tio­ner, som ind­til for ti år si­den blev fo­re­ta­get re­gel­ma­es­sigt af be­bo­er­nes re­ner, var fort­sat.

Al­le be­bo­e­re i det ram­te om­rå­der er ble­vet evaku­e­ret. Det er end­nu uvist, hvor­når de igen kan ven­de til­ba­ge til de­res hjem.

Miltbrand-ud­brud­det fin­der sted i Si­bi­ri­en i det nord­li­ge Rusland på Ja­mal-halvø­en, der lig­ger i Ka­ra­ha­vet i den selv­sty­ren­de rus­si­ske okrug Ja­ma­loNe­netskij.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.