Nej, folk ken­der ik­ke hen­des mo­tiv

BT - - DEBAT -

AB­DEL AZIZ MA­H­MOUD

at folk til­sy­ne­la­den­de ken­der Me­di­nas mo­tiv for at ta­ge af sted. Der er en ten­dens i be­folk­nin­gen til, at man luk­ker mundl­ort ud på Face­book. Jeg tror egent­lig, at det al­tid har va­e­ret der, men så har det va­e­ret gemt ude i folks hjem el­ler på bo­de­ga­er­ne. Nu har det med Face­book fun­det frem til over­fla­den. Og sam­ti­dig med at folk skri­ver en mas­se ube­ha­ge­ligt, er der in­gen, der mod­si­ger dem.

DET ER VILDT,

let­ter fra Jor­dan ef­ter nog­le men­talt hårde da­ge og op­ta­gel­ser med en mas­se tri­ste men­ne­ske­ska­eb­ner, som har sid­det fast i en flygt­nin­ge­lejr i åre­vis, åb­ner jeg for net­tet for at se, hvad der sker i Dan­mark. Så ser jeg, at der skri­ves en mas­se om mit ar­bej­de og Me­di­nas tur. Og der kan jeg som det før­ste se, at der bli­ver brugt en man­ge be­skid­te ord, og at der er en mas­se løg­ne.

DET ER ET LI­GE IN­DEN VI

pro­blem, at me­di­er ba­re bru­ger Fa­ce­book­kom­men­ta­rer til en hi­sto­rie uden kri­tisk sans. Det er spe­ci­elt et pro­blem, når det er injuri­er og løg­ne, der tryk­kes, som det er til­fa­el­det med Me­di­na, som ik­ke er be­talt af DR, men fak­tisk har af­lyst en stri­be kon­cer­ter for at ta­ge der­ned og selv op­ret­te en NGO for si­ne eg­ne pen­ge. Her vi­dere­for­mid­les mundl­or­tet ba­re og ska­ber me­re had – og så rul­ler sne­bol­den, og vi en­der med, at dan­nel­sen i sam­fun­det for­svin­der, og vi ba­re ta­ler ned til hin­an­den uden at ha­ve sat os ind i sa­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.