Ja, hun er ik­ke be­vidst om føl­ger­ne

BT - - DEBAT -

EVA AG­NE­TE SELS­ING

vi al­le ha­ve brug for, og hvis det hja­el­per Me­di­na til at fø­le sig me­re for­bun­det med no­get ae­g­te i sin til­va­e­rel­se, så er det selv­føl­ge­lig helt fint. Men jeg sy­nes, der er to sto­re pro­ble­mer med hen­des en­ga­ge­ment i flygt­nin­ge­de­bat­ten.

EK­SI­STEN­TI­EL WELLNESS KAN

er, at hun ik­ke la­der til at va­e­re det mind­ste be­vidst om kon­se­kven­ser­ne af de åb­ne gra­en­ser, hun sy­nes at øn­ske. Vold­ta­eg­ter­ne, over­gre­be­ne, over­fal­de­ne og ut­ryg­he­den, der bre­der sig. Kul­tu­rel op­split­ning og et brud med år­hund­re­ders til­lids­sam­fund. Når vi åb­ner vo­res land for he­le ver­den, be­ta­ler vi på sigt med fri­hed og tryg­hed. Er man end ik­ke klar over den­ne sam­men­ha­eng, er det tem­me­lig ba­rokt at pe­ge fin­gre ad de al­min­de­li­ge men­ne­sker, der ef­ter­føl­gen­de ma­er­ker føl­ger­ne af det »go­de« ar­bej­de. Nog­le end­da på de­res egen el­ler de­res børns krop i form af øget vold og ut­ryg­hed.

DET FØR­STE PRO­BLEM

er, at Me­di­na, på bag­grund af den­ne dy­be uop­lyst­hed, har den fra­ek­hed at ta­le moralsk ned til den dan­ske be­folk­ning, for­di den be­kym­rer sig over til­van­drin­gen. Me­di­na har selv råd til livvag­ter, men så hel­di­ge er de un­ge pi­ger på festi­va­ler­ne og i nat­te­li­vet ik­ke. Det er ne­top det­te ond­skabs­ful­de hyk­le­ri, jeg – og til­sy­ne­la­den­de man­ge an­dre – ik­ke kan ac­cep­te­re.

DET AN­DET PRO­BLEM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.