Trod­ser ter­ror

BT - - KULTUR -

TERRORTRUSSEL Po­li­ti­et var syn­ligt til ste­de i skud­sik­re ve­ste, da Eag­les of De­ath Me­tal i går spil­le­de kon­cert i København. In­den­for på spil­le­ste­det Ama­ger Bio blev ga­ester­ne mødt af et mas­sivt hold pri­va­te vag­ter i rø­de swe­ats­hir­ts. Al­le ga­e­ster blev kro­p­s­vi­si­te­ret og un­der­søgt med kro­p­s­scan­ne­re. Eag­les of De­ath Me­tal skul­le ha­ve spil­let en ud­solgt kon­cert i Ama­ger Bio 24. novem­ber sid­ste år. Men den kon­cert blev af­lyst på grund af ter­ror mod ban­dets kon­cert i Pa­ris.

13. novem­ber klok­ken 21.40 – godt en ti­me in­de i ban­dets kon­cert på Ba­ta­clan – storme­de tre ger­nings­ma­end be­va­eb­net med au­to­ma­tri­f­ler ind på spil­le­ste­det. De råb­te Al­la­hu Ak­bar og be­gynd­te at sky­de mod de 1.500 kon­cert­ga­e­ster. An­gre­bet va­re­de i 20 mi­nut­ter, og vid­ner så ma­en­de­ne smi­de hånd­gra­na­ter ind i ma­eng­den.

Til sidst tog de 60-100 kon­cert­ga­e­ster som gids­ler og tru­e­de med at hug­ge ho­ve­d­er­ne af dem og smi­de dem ud ad vin­du­et.

89 per­so­ner mi­ste­de li­vet ved an­gre­bet, der slut­te­de da en ind­sats­styr­ke fra po­li­ti­et tra­eng­te ind i nat­klub­ben. Det fik ter­r­o­ri­ster­ne til at ud­lø­se de­res selv­mord­s­ve­ste. Lys­le­ven­de for­san­ger På miraku­løs vis lyk­ke­des det ban­det at flyg­te ud af Ba­ta­clan og va­ek fra ter­r­o­ri­ster­nes kug­ler. Der­for kun­ne BT i går mø­de en lys­le­ven­de Jes­se Hug­hes – kendt som The De­vil – ved bag­ind­gan­gen til Ama­ger Bio. Der de­mon­stre­re­de for­san­ge­ren med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed, at mas­sa­kren ik­ke har få­et ham til at la­eg­ge bånd på sig selv:

»Ro­ck n’ Roll er det bed­ste i ver­den, og jeg er den hel­di­ge fyr, der får lov at spil­le det. Det bed­ste i ver­den er at svin­ge sin pik og svin­ge si­ne bryster. In­tet kan stop­pe Ro­ck n’ Roll,« sag­de han til BT.

Om ter­r­o­ri­ster­ne gik spe­ci­fikt ef­ter Eag­les of De­ath Me­tal, el­ler om de blot var et til­fa­el­digt navn på pla­ka­ten, er uvist. Men for en sik­ker­heds skyld hav­de kon­cer­ten i Ama­ger Bio et ek­stra stort op­bud af vag­ter og be­tjen­te.

I går var det tid til re­van­che og ved ho­ve­d­ind­gan­gen til Ama­ger Bio stod pu­bli­kum i lan­ge kø­er for at kom­me ind og helt op for­an sce­nen. Blod­ba­det på Ba­ta­clan spøg­te må­ske i bag­ho­ve­det, men pu­bli­kum var fast be­slut­tet på at trod­se mør­ke­ma­en­de­ne og la­de ro­ck­en sej­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.