LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 1993.

Suc­ces­film af Ste­ven Spielberg. En rig­mand har i al hem­me­lig­hed skabt en fan­ta­stisk for­ly­stel­ses­park. Par­ken er be­lig­gen­de på en øde ø ud for Pu­er­to Ri­cos kyst. Ved hja­elp af for­hi­sto­risk D.N.A. har han klo­net di­nosau­rer. In­den han åb­ner Ju­ras­sic Park for of­fent­lig­he­den, in­vi­te­rer han to di­nosau­rer-eks­per­ter, en be­rømt ma­te­ma­ti­ker og si­ne to bør­ne­børn så de kan op­le­ve den ene­stå­en­de og even­tyr­li­ge park. Men rund­vis­nin­gen går ik­ke som plan­lagt og den bli­ver alt an­det end fred­fyldt, da de for­hi­sto­ri­ske rov­dyr bry­der ud af ind­heg­nin­ger­ne og be­gyn­der jag­ten på de­res let­te byt­te, men­ne­sket... Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spielberg. TV3+ kl. 17.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.