Uden ild i øj­ne­ne

Hvor var vilj­en og gej­sten fra de før­ste kam­pe hen­ne, spurg­te den dan­ske an­fø­rer Nik­las Lan­din ef­ter ned­t­u­ren mod Kro­a­tien ved OL

BT - - OL I RIO - Benja­min Munk Lund og Sø­ren Paa­ske | bemu@spor­ten.dk og spa@spor­ten.dk

Hvis to over­leg­ne sej­re hav­de gi­vet en fø­lel­se af op­drift om­kring de dan­ske hånd­bold­her­rer, ram­te de i den grad jor­den igen i et klart ne­der­lag til Kro­a­tien i dan­marks tred­je kamp ved OL.

Og der var me­get at ae­r­gre sig over. Tab­te bol­de, skidt over­tal og bra­end­te chancer. Og så mang­le­de der gnist og vil­je, men­te den dan­ske an­fø­rer og må­l­mand, Nik­las Lan­din, der sad ude i sto­re de­le af kam­pen.

»Det, der gør mest ondt, er, at vi ik­ke har den vil­je og kamp­gejst, som vi hav­de i de to før­ste kam­pe. Hvor var den der ild i al­les øj­ne? Den var der i pe­ri­o­der, hvor vi li­ge kom­mer op på mi­nus en, men så sco­rer de to gan­ge, og så var det li­ge­som va­ek igen, og vi mi­ste­de pu­sten igen,« sag­de han. Du sad selv la­en­ge ude, er du ska­det?

»Nej, jeg er ik­ke ska­det, men jeg er lidt ramt på krop­pen. Jeg gi­der ik­ke si­ge hvor, for så er det for let for de an­dre at sky­de på det. Så det var der­for, du sad så me­get ude?

»Nej, det ved jeg ik­ke. Jeg stod jo hel­ler ik­ke godt nok, men nog­le gan­ge gør det det lidt sva­ert, når det gør ondt i krop­pen.«

Ik­ke en fejl

Land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son men­te ik­ke, at det var en fejl, at Lan­din hav­de sid­det så la­en­ge ude i en kamp, hvor Dan­mark var i sto­re pro­ble­mer. Han var til­freds med be­slut­nin­gen om at la­de Jan­ni­ck Gre­en spil­le sto­re de­le af kam­pen, selv om han kun nå­e­de en red­nings­pro­cent på 32.

»Han har man­ge go­de red­nin­ger, og det var må­ske ik­ke Lan­dins dag i dag fra star­ten, så jeg tog den be­slut­ning at skif­te, og det, tror jeg, var det rig­ti­ge,« for­kla­re­de han og slog fast, at han var me­get skuf­fet over at se sit hold la­ve så man­ge fejl, som det gjor­de.

»Det var som for­ven­tet en sva­er og hård kamp, så kan man ik­ke bra­en­de så me­get. Det kan man ik­ke. Ba­re i før­ste halv­leg er det vel 6-7 chancer vi bra­en­der, det er for me­get. I an­den halv­leg la­ver vi for man­ge tek­ni­ske fejl, og vo­res over­tal var me­get dår­ligt. Vi ple­jer al­tid at spil­le godt i over­tal, men det var vir­ke­lig, vir­ke­lig dår­ligt. Så vi er eni­ge om, at det var ik­ke en god kamp?

»Ik­ke god nok fra vo­res si­de, vi hav­de go­de pe­ri­o­der og spil­le­de os til chancer, men vi bra­end­te, så det kan vi ik­ke si­ge var en god kamp.«

Ik­ke en god kamp

Er der nog­le af spil­ler­ne, der ram­mer det ni­veau, du for­ven­ter af dem?

»Ja, der er vel nog­le, som spil­ler en OK kamp, men det var ik­ke en topkamp fra vo­res si­de. Jeg vil ik­ke gå i de­tal­jer om en­kel­te spil­le­re. Jeg ta­ler først med dem selv. Men det var ik­ke en god nok kamp fra vo­res si­de til at vin­de den,« sag­de land­stra­e­ne­ren. En af de spil­le­re, der hav­de en over­ra­sken­de høj fejl­pro­cent, var Mikkel Han­sen, der i fle­re over­tals­si­tu­a­tio­ner i an­den halv­leg spil­le­de bol­den li­ge hen i en kro­a­tisk hånd.

»Jeg er selv­føl­ge­lig ik­ke til­freds, vi får en halvdår­lig start, og vi er me­re el­ler min­dre bag­ef­ter med to-tre mål he­le kam­pen. Vi er li­ge op­pe en over­gang, men så har jeg to ek­stremt dår­li­ge ak­tio­ner, hvor jeg smi­der bol­den li­ge i ha­en­der­ne på dem, og så er de va­ek fra os igen. Det var lidt hi­sto­ri­en om kam­pen, var det ik­ke det? Hver gang vi kun­ne va­e­re kom­met op på uaf­gjort el­ler mi­nus en, så bra­en­der vi må­ske en chan­ce helt fri in­d­over el­ler har en tek­nisk fejl, og så lø­ber de kon­tra i den an­den en­de, og det var selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok, men om­vendt var det så godt at se, at folk ka­em­pe­de til sid­ste fløjt,« men­te Han­sen.

Det, der gør mest ondt, er, at vi ik­ke har den vil­je og kamp­gejst, som vi hav­de i de to før­ste kam­pe. Hvor var den der ild i al­les øj­ne? Nik­las Lan­din

FOTO: REU­TERS

Mikkel Han­sen og hold­kam­me­ra­ter­ne mang­le­de kamp­gej­sten, da hol­det i går tab­te 24-27 til Kro­a­tien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.