Hvor var din handl

BT - - OL I RIO -

SÅ KOM HÅNDBOLDHERRERNE ned på den olym­pi­ske jord i Rio ef­ter et ne­der­lag på 24-27 til Kro­a­tien. Dan­sker­ne hal­te­de bag­ef­ter i stort set he­le kam­pen, og kro­a­ter­ne var sim­pelt­hen et bed­re hold på da­gen. Det ga­el­der bå­de på ba­nen - og på ba­en­ken. JEG SY­NES, AT kam­pen åben­ba­re­de et pro­blem, som vi har set tid­li­ge­re med det­te lands­hold. Nem­lig at land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son mang­ler hand­le­kraft i vis­se si­tu­a­tio­ner. Der har i hans godt og vel to­åri­ge re­ge­rings­tid nu va­e­ret fle­re ek­semp­ler på kam­pe, hvor han tø­ver med at ta­ge ti­meout, skif­te ud el­ler kom­me med tak­ti­ske mod­svar, når tin­ge­ne ik­ke kø­rer ef­ter hans plan A, og det var lidt den sam­me for­nem­mel­se, jeg sad med i af­tes i Fu­tu­re Are­na, da de dan­ske spil­le­re for­ga­e­ves led­te ef­ter de rig­ti­ge løs­nin­ger på ba­nen.

Jeg for­står ik­ke, hvor­for Jan­ni­ck Gre­en skul­le stå SÅ lang tid. Nik­las Lan­din stod ik­ke sit livs kamp, det er jeg helt med på, men i min bog bør Gre­en stå til et 10- el­ler 12-tal, hvis han skal hol­de Lan­din på ba­en­ken. Og det gjor­de Jan­ni­ck Gre­en ik­ke. Så gi­ver det for mig ik­ke no­gen me­ning, at re­ser­ven får så lang snor, når Nik­las Lan­din har den x-fak­tor, der gør, at han på egen hånd kan af­gø­re kam­pe.

Jeg vil og­så ger­ne stil­le spørgs­måls­tegn ved, hvor­for dan­sker­ne ven­te­de så la­en­ge med at prø­ve 7-mod-6 spil­let i an­den halv­leg. For det var jo ik­ke sådan, at det gik strå­len­de, når de spil­le­de seks mod seks.

Alt sam­men er det med til at ska­be ind­tryk­ket af en land­stra­e­ner, som nog­le gan­ge er for lang­som på aftra­ek­ke­ren, når der er brug for no­get an­det end den plan, han har for­be­redt før start­fløjt.

I øv­rigt blev kam­pen og­så et ty­de­ligt ek­sem­pel på de pro­ble­mer, det kan ska­be, når man som Gud­munds­son har valgt at sat­se på kun én fløj­spil­ler i hver si­de. Det vil­le ha­ve va­e­ret et stort plus for land­stra­e­ne­ren at kun­ne sa­et­te en kva­li­tets­spil­ler som Hans Lind­berg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.