Ekraft, Gud­munds­son?

BT - - OL I RIO -

ind i lø­bet af kam­pen, hvor Las­se Svan bra­end­te løs fra høj­re f løj­en.

Man kan så un­dre sig over, at land­stra­e­ne­ren har valgt at sat­se på et mini­mum af fløj­spil­le­re, når han ik­ke rig­tig vil gø­re brug af he­le sin bred­de. Jes­per Nød­des­bo til­brag­te he­le kam­pen på ba­en­ken, og han lig­ner ik­ke en spil­ler, der fyl­der no­get i Gud­munds­son olym­pi­ske tan­ker. Mor­ten Ol­sen var åben­bart hel­ler ik­ke dyg­tig nok til at kun­ne bi­dra­ge med no­get, selv­om Mads Mensah Lar­sen ik­ke li­ge­frem spil­le­de en kamp til hi­sto­ri­ebø­ger­ne på playmakerpositionen. Det er en smu­le ma­er­kva­er­digt, når ne­top bred­den skul­le va­e­re en af Dan­marks styr­ker.

Nu skal jeg hu­ske at un­der­stre­ge, at det selv­føl­ge­lig ik­ke er Gudmundur Gud­munds­son skyld, at spil­ler­ne in­de på ba­nen bra­end­te og bra­end­te, for li­ge pra­e­cis den mang­len­de skarp­hed er en va­e­sent­lig del af for­kla­rin­gen på det dan­ske ne­der­lag. Men det er nu en gang land­stra­e­ne­rens op­ga­ve at gi­ve spil­ler­ne de bed­ste be­tin­gel­ser og aen­dre sla­gets gang, når tin­ge­ne ik­ke spil­ler ef­ter det rød­hvi­de kla­ver, og det for­må­e­de han ik­ke mod Kro­a­tien. STA­TUS FOR DAN­MARK er nu, at de har to sej­re og et en­kelt ne­der­lag. Det er i sig selv ik­ke en ka­ta­stro­fe, men det vi­ser, at vi ik­ke kan la­eg­ge no­get i de to sej­re over Tu­nesi­en og Ar­gen­ti­na, som er pul­jens dår­lig­ste hold, og hol­det skal fin­de no­get ek­stra frem til de kom­men­de kam­pe mod Qatar og Frank­rig.

Dan­mark tab­te og­så til Kro­a­tien - me­get stort end­da - i grup­pe­spil­let ved OL i Lon­don for fi­re år si­den, og den­gang knu­ste det fuld­sta­en­dig Dan­marks me­dal­jedrøm­me, for­di spil­ler­ne iføl­ge da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Ul­rik Wil­bek gan­ske en­kelt mi­ste­de selv­til­li­den ved at ma­er­ke, hvor­dan kro­a­ter­ne ba­re var langt bed­re på al­le pa­ra­me­tre.

Den sam­me ud­tal­te klas­se­for­skel var der ik­ke i den­ne om­gang, og der­for skal det ik­ke få de dan­ske spil­le­re til at mi­ste tro­en på et godt olym­pisk re­sul­tat, men det er åben­lyst, at kam­pen la­eg­ger en da­em­per på for­vent­nin­ger­ne og gi­ver lands­hol­det no­get at ta­en­ke over. For ne­der­la­get kom­mer im­mer­va­ek mod et kro­a­tisk hold, der ik­ke har va­e­ret i na­er­he­den af de­res top­ni­veau ind­til vi­de­re ved OL, hvor de er ble­vet pryg­let af Qatar og har vun­det med en en­kelt over Ar­gen­ti­na.

Der­for skal dan­sker­ne op­pe sig, hvis de vil ind­fri DHFs krav om en me­dal­je i Rio.

1 2 3 4 5 6 Land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.