Hvil­ken fi­rer?

BT - - OL I RIO -

SELV­FØL­GE­LIG SKAL VI fejre søl­vet til den dan­ske guld­fi­rer. Stort til­lyk­ke med det. Me­dal­jer i samt­li­ge olym­pi­ske le­ge si­den 1996 er en for­mi­da­bel hi­sto­rie og pra­e­sta­tion. Og med søl­vet i går har Dan­mark nu to me­dal­jer hjem­me i to af de sports­gre­ne, hvor der skul­le le­ve­res, cyk­ling og ro­ning. Hur­ra, hvor det går. ET PAR DAN­SKE pi­ger, jeg gik for­bi ude på rosta­dion i går, gik bag­ef­ter og blev eni­ge om, at det var da og­så okay med de dan­ske ro­e­re, selv om det ik­ke blev til guld.

Jeg til­la­der mig dog og­så at spør­ge, om det er for fra­ekt at spør­ge, om vi skal til at kig­ge på nav­net til den dan­ske båd?

Og jeg spør­ger ne­top ik­ke for at va­e­re hver­ken fra­ek el­ler respekt­løs.

Tva­er­ti­mod. Det er ne­top sagt i respekt for, hvor­dan vi over de se­ne­ste 20 år har la­ert at ken­de den dan­ske letva­egts­fi­rer.

Det er en båd, der har ud­ma­er­ket sig gen­nem sit vil­de am­bi­tions­ni­veau. Det er en båd, hvis sport­s­folk har stukket ud i det dan­ske land­skab ved ik­ke at ro ef­ter an­det end gul­det.

Al­le stil­ler for­ment­ligt op for at vin­de i sport. Men det er ik­ke al­le, der kun er til­freds med at vin­de.

Der­for blev jeg og­så glad, da jeg hør­te Mor­ten Jørgensen si­ge, at han hav­de tabt sit guld i går, at han ik­ke hav­de op­nå­et det, han kom ef­ter.

Det er der og­så no­get for­bil­led­ligt over, og på den må­de har guld­fi­re­ren va­e­ret et dansk for­bil­le­de. Som de dan­ske hånd­bold­her­rer har va­e­ret det. Som kvin­der­ne en­gang var det. Det er en båd, der har ud­ma­er­ket sig gen­nem sit vil­de am­bi­tions­ni­veau. Det er en båd, hvis sport­s­folk har stukket ud i det dan­ske land­skab ved ik­ke at ro ef­ter an­det end gul­det JEG EL­SKER SPORT­S­FOLK, der ik­ke sam­ler på an­den­plad­ser. Ons­dag var jeg til en­kelt­start i cyk­ling og hør­te, hvor­dan hol­land­ske Tom Du­moulin, der ne­top hav­de vun­det sølv, sim­pelt­hen ik­ke kun­ne fin­de be­gej­strin­gen frem, for han hav­de haft blik­ket ret­tet et an­det sted hen he­le ti­den. Han skul­le ha­ve vun­det det cy­kel­løb. Guld­fi­re­ren var og­så kom­met til Rio for at vin­de gul­det, og vi kun­ne i op­tak­ten til le­ge­ne hø­re hol­dets tra­e­ner, Bent Frans­son, be­skri­ve den nu­va­e­ren­de be­sa­et­ning som den bed­ste no­gen­sin­de. Ja­vel, så må vi jo kon­sta­te­re, at de an­dre har ryk­ket sig me­re end Dan­mark, for ef­ter et fint dansk ud­la­eg på de før­ste små 1000 me­ter af gårs­da­gens fi­na­le gik Schweiz for­bi og så sig al­drig til­ba­ge. DAN­MARK ER KOM­MET til Rio for at hen­te 10 me­dal­jer – uden at der er sat ord på, hvor man­ge der skal va­e­re af guld. Det er ri­me­ligt nok på målsa­et­nings­ni­veau­et ik­ke at va­e­re så kon­kret, men at nø­jes med at si­ge, at dan­ske­re mindst 10 gan­ge skal ha­ve ni­veau­et til at va­e­re i det felt, hvor man kon­kur­re­rer om me­dal­jer­ne. Det aen­drer ba­re ik­ke på, at guld selv­føl­ge­lig er no­get spe­ci­elt, og at man ger­ne vil hø­re ’Der er et yn­digt land’ her i Bra­si­li­en. Og med guld­fi­re­rens sølv for­svandt et af de bed­ste bud på, at vi får den op­le­vel­se. Der er sta­dig mu­lig­he­der. René Hol­ten Poul­sen lan­de­de i går i Rio – han er med Dan­marks Idra­ets­for­bunds eg­ne ord Dan­marks sik­re­ste me­dal­je­kan­di­dat, og han le­ver fint med det pres. Jeg tror og­så, at han er Dan­marks bed­ste bud på guld sam­men med sej­ler­ne. BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.