Hva­len Ro­bel

En etio­pisk svøm­mer er ble­vet mob­bet for sin over­va­egt. Men der er an­dre og me­re ek­stre­me at­le­ter med til OL. BT har la­vet et over­blik

BT - - OL I RIO - Laurits Bak Lyck | la­ly@bt.dk

»Etio­pi­en skul­le helt sik­kert hol­de sig til at lø­be. ’Hva­len Ro­bel’ får mig til at dø af grin.«

Det var hård kri­tik, der va­el­te­de ind over Ro­bel Hab­te fra Etio­pi­en, ef­ter han tirs­dag svøm­me­de ind­le­den­de he­at i 100 me­ter fri.

År­sa­gen? Hab­te lig­ner ik­ke si­ne mod­stan­de­re i det olym­pi­ske svøm­me­bas­sin, De er top­trim­me­de; han er det, man vel kal­der ’lidt but­tet’.

Men der er en na­tur­lig for­kla­ring på va­eg­ten, forta­el­ler han til Daily Mail. Ro­bel Hab­te har va­e­ret in­vol­ve­ret i en bil­u­lyk­ke i hjem­lan­dets ho­ved­stad, Ad­dis Aba­ba. Det med­før­te en ska­des­pe­ri­o­de på to må­ne­der og en va­egt­for­ø­gel­se på he­le 40 ki­lo, som han ik­ke kun­ne nå at smi­de in­den OL, for­kla­rer han.

På trods af at der blot var tre svøm­me­re med i he­a­tet, slut­te­de Hab­te sidst, 14 se­kun­der ef­ter vin­de­ren. Men Ro­bel Hab­te skal nok kom­me til­ba­ge, in­si­ste­rer han.

»Jeg ved, min krop er fed, men jeg vil smi­de va­eg­ten, og når jeg ta­ger til VM i Ca­na­da (i de­cem­ber, red.), skal jeg nok vi­se dem,« si­ger Ro­bel Hab­te til Daily Mail og fort­sa­et­ter:

»Jeg var ik­ke over­ra­sket over, at jeg slut­te­de sidst og langt ef­ter. Det for­ven­te­de jeg.«

Men Ro­bel Hab­te er langt fra den mest ek­stre­me at­let ved OL i Rio. BT har sam­let et over­blik her:

FOTO: REU­TERS, AFP, EPA

Ro­bel Hab­te (th.) le­ver fint op til den olym­pi­ske ånd, der hand­ler om, at det er vig­ti­ge­re at del­ta­ge end at vin­de. Men det har ik­ke for­hin­dret kri­tik på de so­ci­a­le me­di­er, hvor den hur­tigt har få­et glo­ba­le vin­ger. Men et­hio­pi­e­ren er slet ik­ke olym­pisk ’re­kord­hol­der’ i no­gen Gu­i­ness-di­sci­plin. Tun­gest er så­le­des ru­ma­e­ne­ren Da­ni­el Na­tea, der på foto 5 lig­ger øverst med si­ne 170 kg. OLs hø­je­ste, ki­ne­se­ren Li Muhao, er 218 cm, og på foto 2 er det va­erd at no­te­re, at ame­ri­ka­ne­ren tv., Dray­mond Gre­en, fak­tisk er 200 cm høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.