Top­skat ned med 5 %

Kra­vet om sa­enk­ning af top­skat­ten er ik­ke til for­hand­ling, si­ger Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand An­ders Samu­el­sen

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen

Det hand­ler om at flyt­te det her land fremad. Må­let må va­e­re at la­ve re­for­mer, som har en va­rig ef­fekt An­ders Samu­el­sen, par­ti­for­mand (LA)

Top­skat­ten skal sa­en­kes med fem pro­cent­po­int. Sådan ly­der Li­be­ral Al­li­an­ces ul­ti­ma­ti­ve krav til den kom­men­de fi­nans­lov. Og kra­vet er ik­ke til for­hand­ling. Det un­der­stre­ger par­tiets for­mand An­ders Samu­el­sen i Ber­ling­s­ke. På da­gen for re­ge­rings­par­ti­et Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de fast­slår LA-le­de­ren, at en sa­enk­ning af skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne på fem pro­cent­po­int er en »ab­so­lut smer­te­gra­en­se«. Med an­dre ord la­der Samu­el­sen for­stå, at en min­dre sa­enk­ning af top­skat­ten i sig selv ik­ke er til­stra­ek­ke­ligt i for­bin­del­se med ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger om Dan­marks øko­no­mi.

Va­rig ef­fekt

»Det hand­ler om at flyt­te det her land fremad. Må­let må va­e­re at la­ve re­for­mer, som har en va­rig ef­fekt, og der­for må vi ha­e­ve os op over den dis­kus­sion om, at de fem pro­cent­po­int er det mak­si­malt mu­li­ge. Nej, det er det mind­ste. Et mini­mum,« si­ger An­ders Samu­el­sen til Ber­ling­s­ke.

Med den mel­ding er fron­ter­ne i blå blok truk­ket kraf­tigt op.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har i re­ge­rings­grund­la­get skre­vet, at det er en am­bi­tion at sa­en­ke top­skat­ten med fem pro­cent­po­int, men for­hand­lin­ger­ne blev i for­å­ret ud­skudt til ef­ter­å­ret.

På Dansk Fol­ke­par­tis som­mer­grup­pe­mø­de for få da­ge si­den gjor­de for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl det klart, at skat­te­let­tel­ser kan ind­gå i for­hand­lin­ger­ne. Men må­ske ik­ke helt som Li­be­ral Al­li­an­ce fo­re­stil­ler sig:

Bor­ger­ligt op­gør

»Vi har sva­ert ved at se, at der er råd til skat­te­let­tel­ser. Og hvis der er råd, så me­ner vi, at de skal gå til per­so­ner med de la­ve­ste ind­kom­ster. Det er vo­res ind­gang til for­hand­lin­ger­ne,« sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

DF bli­ver pres­set af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der i sid­ste uge fo­re­slog DF et par­løb, som skal sik­re dan­sker­nes vel­fa­erd. Hvis DF skal gi­ve in­drøm­mel­ser på skat­te­o­m­rå­det, kra­e­ver de sig kla­ek­ke­ligt be­talt på ud­l­la­en­din­ge­om­rå­det.

An­ders Samu­el­sen fryg­ter dog ik­ke, at han med sin ba­stan­te ud­mel­ding kan kom­me til at va­el­te re­ge­rin­gen:

»Hvis man ik­ke kan le­ve­re på det her punkt, så er man ik­ke en bor­ger­lig-li­be­ral re­ge­ring. Så er det ik­ke no­get med at va­el­te en re­ge­ring, så må man ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke bli­ver ført bor­ger­lig-li­be­ral po­li­tik,« si­ger han til Ber­ling­s­ke.

FOTO: AN­DERS BECK

An­ders Samu­el­sen stil­ler ul­ti­ma­ti­ve krav til re­ge­rin­gen fra Li­be­ral Al­li­an­ces som­mer­grup­pe­mø­de på Ege­lund Slot ved HIl­le­rød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.