Hun sang – han­gra­ed

En be­va­e­get Pe­ter A.G. så i går Ida Corr for­tol­ke ’Når jeg bli­ver gam­mel’. Tå­rer­ne tril­le­de og­så un­der op­ta­gel­ser­ne til ’Top­pen af pop­pen’

BT - - KULTUR - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Det rø­rer mig, hver gang jeg hø­rer hen­de syn­ge den. Nu har jeg hørt den tre gan­ge, og hver gang sti­ger vand­stan­den i øj­ne­ne Pe­ter A.G., for­san­ger for Gnags

Sen­ti­men­ta­li­tet og rør­strøm­s­k­hed er ik­ke no­get, der bor i Pe­ter A.G.s sind. Nor­malt. Men i går ved pres­se­mø­det for­ud for na­e­ste om­ba­e­ring af TV 2-suc­ce­sen ’Top­pen af pop­pen’ var den gal igen. Tå­rer­ne steg at­ter op i Gnags­for­san­ge­rens øj­ne, da kol­le­ga­en Ida Corr gav sin ja­zze­de ver­sion af en af de mest kend­te Gnags­san­ge ’Når jeg bli­ver gam­mel’. »Det rø­rer mig, hver gang jeg hø­rer hen­de syn­ge den. Nu har jeg hørt den tre gan­ge, og hver gang sti­ger vand­stan­den i øj­ne­ne. Det er ut­ro­ligt. For det er der el­lers ik­ke ret me­get, som gør,« sag­de Pe­ter A.G. og gri­ne­de lidt ge­nert.

Ida Corr-tå­rer­ne var ik­ke de ene­ste. Det var ge­ne­relt en me­get fø­lel­ses­la­det op­le­vel­se for Pe­ter A.G., når de an­dre med­vir­ken­de gav de­res for­tolk­nin­ger af Gnags’ san­ge.

»Det var og­så det at bli­ve kon­fron­te­ret med min egen hi­sto­rie og den tid, der er gå­et. Jeg føl­te mig lidt som en stu­e­plan­te, hvor de an­dre kom – fuld­sta­en­dig som en gam­mel da­me, der for­stø­ver si­ne plan­ter – og sprøjte­de lunt vand på mig. Jeg blev så tak­nem­me­lig for den in­ter­es­se, der var. Det rør­te mig,« sag­de Pe­ter A.G., der og­så kun­ne af­slø­re, at han i pro­gram­met ka­em­pe­de med si­ne fø­lel­ser, da dan­ce­hall-duo­en Djä­mes Braun gav sin ver­sion af Gnags’ ka­em­pe­hit fra 1988, ’Den dej­lig­ste morgen’.

Far­far og mor­far

I dag de­ler Pe­ter A.G. sin til­va­e­rel­se mel­lem København og »en smuk plet ved Him­mel­b­jer­get«, som er hans og fa­mi­li­ens jy­ske ba­se. Fa­mi­li­en be­står af hans ko­ne Anou­ska Sin­ding, der ar­bej­der i re­k­la­me­bran­chen, og de­res 12-åri­ge dat­ter. Der­u­d­over har han to voks­ne børn fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab.

»Jeg er i dag bå­de far­far og mor­far. Alt er lyk­ke­ligt. Vi la­ver det, vi ger­ne vil. Vi har en mas­se suc­ces med det. Jeg sy­nes, li­vet er smukt, selv om det er en van­ske­lig tid, vi le­ver i. Det ta­ger jeg al­vor­ligt og skri­ver om,« sag­de han og for­tal­te vi­de­re, at der er et nyt Gnags-al­bum på vej.

For det 50 år gam­le po­p­band fra Skjern i Ve­stjyl­land er pro­duk­tivt igen ef­ter fle­re års stil­stand.

»Vi er fa­er­di­ge med 14 nye num­re. Der kom­mer et helt al­bum, når vi har få­et sat det sam­men. Det er no­get, vi vir­ke­lig har ar­bej­det me­get med. Og vi er ret stol­te af det. Det kom­mer nok her til ef­ter­å­ret.«

Han lover Gnags-fans, at man sag­tens kan gen­ken­de ban­dets so­und på det nye al­bum.

»Tra­e­et står, som vi ken­der det. Men vi kom­mer og­så et nyt sted hen. Det sy­nes jeg, vi skal og bør.«

FOTO: NILS MEILVANG

Igen måt­te Pe­ter A.G. fra Gnags kni­be en tå­re, da Ida Corr sang Gnags’ hit ’Når jeg bli­ver gam­mel’ til pres­se­mø­det for den nye sa­e­son af ’Top­pen af pop­pen’ i Run­detårn i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.