Så’ der at­le­tik, tak

I dag be­gyn­der at­le­tik­kon­kur­ren­cer­ne ved OL i Rio, og BT gi­ver dig her 10 stjer­ner, du skal hol­de øje med, når det går løs på det olym­pi­ske sta­dion

BT - - OL I RIO - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

USAIN BOLT

Na­tion: Ja­mai­ca Al­der: 29 år Di­sci­plin: 100 me­ter, 200 me­ter og 4x100 me­ter sta­fet Der er in­gen, der når Usain Bolt til de ja­mai­can­ske so­k­ke­hol­de­re, når det ga­el­der po­pu­la­ri­tet, hy­pe og om­ta­le i at­le­tik­kens ver­den. Det ja­mai­can­ske sprin­ter­fa­eno­men er i sin helt egen liga, og al­les øj­ne vil igen hvi­le på ’Ligh­t­ning Bolt’, når han ind­ta­ger ho­ved­rol­len i de 10 mest imø­de­se­te se­kun­der un­der OL: Ma­en­de­nes 100 me­ter-fi­na­le. Usain Bolt er stor­fa­vo­rit til at vin­de bå­de 100 og 200 me­ter, og det vil i så fald va­e­re tred­je gang i tra­ek, at den lang­lem­me­de lø­ber gør det i OL-sam­men­ha­eng.

ASH­TON EATON

Na­tion: USA Al­der: 28 år Di­sci­plin: Ti­kamp Hans navn klin­ger må­ske ik­ke gen­ken­de­ligt hos den al­min­de­li­ge sport­s­in­ter­es­se­re­de mand el­ler kvin­de, men ti­ka­em­pe­ren Ash­ton Eaton fortje­ner mas­ser af op­ma­er­k­som­hed. For han er den mest kom­plet­te at­le­ti­ku­dø­ver i ver­den li­ge nu, og han kom­mer til Rio som tårn­høj fa­vo­rit til at snup­pe guld i ti­kamp. Eaton sat­te ver­dens­re­kord for før­ste gang i 2012 kort tid før OL, som han selv­føl­ge­lig vandt, og si­den har han slå­et sin egen ver­dens­re­kord to gan­ge se­ne­st un­der VM i 2015, som han og­så vandt.

GREG RUTHERFORD

Na­tion: Stor­bri­tan­ni­en Al­der: 29 år Di­sci­plin: La­eng­despring For fi­re år si­den stjal Greg Rutherford spot­ly­set i ma­en­de­nes la­eng­desprings­kon­kur­ren­ce, da han på hjem­me­ba­ne i Lon­don vandt et sten­sik­kert OL-guld. I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de har Rutherford dø­jet med en gen­stri­dig ska­de, hvil­ket blandt an­det øde­lag­de VM 2013 for ham, men han har ka­em­pet sig til­ba­ge med VM-guld i 2015, og han kom­mer til Bra­si­li­en i en god for­fat­ning og lig­ner man­den, de an­dre skal vip­pe af pin­den, hvis de vil gø­re sig håb om en guld­me­dal­je.

SHELLY-ANN FRASER-PRYCE

Na­tion: Ja­mai­ca Al­der: 29 år Di­sci­plin: 100 me­ter og 4x100 me­ter ’Po­ck­et Ro­ck­et’ – el­ler på dansk ’lom­mera­ket­ten’ – ly­der Shelly-Ann Fraser-Pry­ces ka­e­le­navn. Det har hun få­et på grund af den be­sked­ne højde, 1,52 me­ter, og de hur­ti­ge star­ter, der er hen­des va­re­ma­er­ke på 100 me­ter. Hun har vun­det OL-guld i bå­de 2008 og 2012, og i Rio kan hun skri­ve hi­sto­rie som den før­ste kvin­de, der sco­rer et olym­pisk 100 me­ter-hat­tri­ck. Hun må dog fin­de sig i at se bå­de Daf­ne Schip­pers og Elai­ne Thomp­son ha­ve over­ha­let hen­de, når det ga­el­der fa­vo­ritva­er­dig­hed, men Fraser-Pryce har over en år­ra­ek­ke be­vist, at hun har ni­veau­et og ner­ver­ne til at pra­este­re, når det ga­el­der al­ler­mest, og der­for er hun sta­dig va­erd at hol­de øje med.

DAVID RUDISHA

Na­tion: Ke­nya Al­der: 27 år Di­sci­plin: 800 me­ter Ke­ny­a­ne­ren er gan­ske en­kelt et mon­ster på 800 me­ter-di­stan­cen, og alt an­det end guld i Rio vil va­e­re et ka­em­pe chok. David Rudisha har gjort rent bord i al­le sto­re fi­na­ler si­den 2011, og han sat­te ver­dens­re­kord i fi­na­len ved OL i Lon­don, hvor Rudisha som den før­ste no­gen­sin­de kom un­der 1 mi­nut og 41 se­kun­der. I øv­rigt i en fi­na­le, som er kaldt ’det bed­ste 800 me­ter-løb no­gen­sin­de’. In­gen har va­e­ret i na­er­he­den af hans ver­dens­re­kord på 1,40,91 – ud­over alt­så Rudisha selv. Han har nem­lig sat de tre hur­tig­ste ti­der i ver­dens­hi­sto­ri­en – og seks ud af de ot­te hur­tig­ste. Ne­top hans su­ve­ra­e­ni­tet og sta­bi­li­tet er blandt for­kla­rin­ger­ne på, at han tre gan­ge i tra­ek er kå­ret til årets at­let i at­le­tik­kens ver­den.

MO FARAH

Na­tion: Stor­bri­tan­ni­en Al­der: 33 år

Di­sci­plin: 5.000 og 10.000 me­ter Den en­gel­ske lang­di­stan­ce­lø­ber, der er født i So­ma­lia, er man­den, de an­dre skal slå på 5.000 og 10.000 me­ter, hvis de vil gø­re sig no­gen for­håb­nin­ger om at vin­de guld. Mo Farah fik sit helt sto­re gen­nem­brud på hjem­me­ba­ne i 2012, hvor han un­der Lon­don-le­ge­ne blev olym­pisk me­ster på beg­ge di­stan­cer, og si­den den­gang har han va­e­ret im­po­ne­ren­de su­ve­ra­en, og alt ty­der på, at det skal fort­sa­et­te i Rio.

JUSTIN GAT­LIN

Na­tion: USA Al­der: 34 år Di­sci­plin: 100 og 200 me­ter Er der no­gen, der kan true Usain Bolt på 100 me­ter, er det Justin Gat­lin. Den 34-år­ge sprin­ter, som i lø­bet af sin kar­ri­e­re har va­e­ret ude­luk­ket i to pe­ri­o­der på grund af do­ping­mis­brug, er kom­met ta­et­te­re på Usain Bolt over de se­ne­ste par år, og han lig­ner man­den, der kan spo­le­re end­nu en olym­pisk Bolt-tri­umf. For et år si­den var han søl­le én hund­re­de­del ef­ter Bolt i VM-fi­na­len, men han måt­te alt­så nø­jes med sølv, som han som re­gel gør det, når den ja­mai­can­ske sprin­ter og­så stil­ler til start. Men Justin Gat­lin har vist sig som en sprin­ter med et kon­stant højt ni­veau, og Bolt skal le­ve­re fra øver­ste hyl­de, hvis ik­ke Gat­lin, der er den ae­ld­ste ame­ri­kan­ske OLsprin­ter no­gen­sin­de, skal sny­de ham for gul­det.

ALLYSON FELIX

Na­tion: USA Al­der: 30 år Di­sci­plin: 400 me­ter og 4x400 me­ter Allyson Felix be­hø­ver ik­ke be­skri­ve sig selv med ord – hun kan gø­re det i tal. Fi­re OL-guld. To OL-sølv. La­eg der­til ni VM-guld­me­dal­jer, hvil­ket er fle­re end ek­sem­pel­vis le­gen­der­ne Mi­cha­el Jo­hn­son og Carl Lewis vandt. Og hun kom­mer til Rio for at ud­vi­de den me­dal­je­høst. Hun mis­se­de dog del­ta­gel­sen på 200 me­ter, hvor hun el­lers er re­ge­ren­de olym­pisk me­ster, men hun har go­de guld­chan­cer på 400 me­ter i bå­de den in­di­vi­du­el­le kon­kur­ren­ce og sta­fet­ten.

BLANKA VLASIC

Na­tion: Kro­a­tien Al­der: 32 år Di­sci­plin: Høj­despring Den ka­ris­ma­ti­ske kro­a­ti­ske høj­desprin­ger tør­ster ef­ter en olym­pisk guld­me­dal­je, og hun ved, at det med stor sand­syn­lig­hed er sid­ste chan­ce i Rio. 32-åri­ge Blanka Vlasic glip­pe­de mu­lig­he­den for guld i Lon­don, da hun fik he­le 2012-sa­e­so­nen spo­le­ret af ska­der. I 2008 blev det til sølv i Bei­jing for Vlasic, der li­ge­le­des har to VM-sølv­me­dal­jer, og ef­ter en lang år­ra­ek­ke som en fast del af den ab­so­lut­te ver­den­stop vil hun gå ef­ter at sa­et­te kro­nen på va­er­ket på det olym­pi­ske sta­dion i Rio.

DAF­NE SCHIP­PERS

Na­tion: Hol­land Al­der: 24 år Di­sci­plin: 100 me­ter, 200 me­ter og 4x100 me­ter sta­fet Den tid­li­ge­re man­ge­ka­em­per er på re­kord­tid ble­vet en magt­fak­tor på sprin­ter­di­stan­cen. Daf­ne Schip­pers brød igen­nem med EM-guld på 100 og 200 me­ter i 2014, og året ef­ter slog hun så sit navn fast på ver­dens­sce­nen, da det ved VM blev til sølv på 100 me­ter og guld på 200 me­ter. Og hen­des ud­vik­ling er fort­sat så­le­des, at hun nu kom­mer til Rio som bed­ste bud på en guld­vin­der på beg­ge di­stan­cer. Så bid ma­er­ke i nav­net Daf­ne Schip­pers. Hun kan bli­ve en af de stør­ste stjer­ner un­der dis­se le­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.