Mber om ører­ne på os’

BT - - NYHEDER -

Det har re­sul­te­ret i for­hø­jet be­red­skab på ho­tel­ler­ne – og­så på det ho­tel, Pe­ter Carl­sen bor på, er der kom­met fle­re sik­ker­heds­vag­ter.

»Det er ik­ke sik­kert at be­va­e­ge sig rundt på ga­der­ne. Si­tu­a­tio­nen er me­get uvant, for her er nor­malt me­get fred­fyldt,« si­ger Pe­ter Carl­sen, der sam­men med sin ko­ne har holdt fe­rie i Thailand gen­nem man­ge år. Og det vil de bli­ve ved med trods eks­plo­sio­ner­ne, slår han fast.

Men li­ge nu hand­ler det om at kom­me hjem hur­tigst mu­ligt, og par­ret er i di­a­log med rej­se­for­sik­rin­gen.

Fa­mi­li­en hjem­me i Dan­mark har ud­trykt stor be­kym­ring.

»De har bom­bar­de­ret os med opkald og sms’er,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.