Hil­lary pres­ser Trump

BT - - NYHEDER -

VALG­KAMP I USA Hil­lary Cl­in­ton og hen­des mand, tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton, tjen­te sid­ste år op mod 67 mil­li­o­ner kroner og be­tal­te om­kring 40 pro­cent i skat af de­res ind­ta­eg­ter. Det op­ly­ser den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dats stab. Da Cl­in­ton of­fent­lig­gjor­de sin selvan­gi­vel­se fre­dag, gen­tog hun op­for­drin­ger­ne til sin re­pu­bli­kan­ske ri­val Do­nald Trump om at gø­re det sam­me.

Stør­ste­delen af aeg­te­par­ret Cl­in­tons ind­ta­eg­ter kom fra ta­le­ho­nora­rer. Men en be­ty­de­lig ind­ta­egt kom fra Hil­lary Cl­in­tons bog­kon­trakt.

De tal, som er ble­vet frem­lagt af Cl­in­tons kampag­ne­stab, vi­ser, at par­ret hav­de en fø­de­ral skat­te­sats på 34,2 pro­cent af ind­ta­eg­ten. Sam­ti­dig be­tal­te de ni pro­cent til del­stats- og lo­kal­myn­dig­he­der. Det gi­ver en sam­men­lagt skat­te­an­del på over 40 pro­cent.

Des­u­den do­ne­re­de Cl­in­ton-aeg­te­par­ret 9,8 pro­cent af de­res ind­ta­egt til vel­gø­ren­hed sid­ste år, si­ger kampag­ne­sta­ben.

Trump har af­vist at of­fent­lig­gø­re sin selvan­gi­vel­se. Han si­ger, at hans regn­ska­ber er til re­vi­sion.

Ejen­doms­mil­li­ar­da­e­ren fra New York har imid­ler­tid sagt, at han ag­ter at frem­la­eg­ge selvan­gi­vel­sen, når den er klar.

»Do­nald Trump gem­mer sig bag fal­ske und­skyld­nin­ger og hol­der ik­ke si­ne tid­li­ge­re løf­ter om at of­fent­lig­gø­re si­ne skat­te­regn­ska­ber. Hvad er det han for­sø­ger at skju­le,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i Cl­in­tons stab Jen­ni­fer Pal­mi­e­ri.

Ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter er ik­ke for­plig­tet til at of­fent­lig­gø­re, hvor me­get de be­ta­ler i skat, men det har i 40 år va­e­ret en tra­di­tion at gø­re det. De fle­ste kan­di­da­ter har frem­lagt tal for ad­skil­li­ge år – blandt an­dre Bob Do­le i 1996. Han of­fent­lig­gjor­de si­ne skat­te­regn­ska­ber gen­nem 29 år iføl­ge Was­hin­g­ton Post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.