Va­el­ger­ne si­ger nej tak til la­ve­re top­skat

BT - - NYHEDER -

LA-SOM­MER­GRUP­PE­MØ­DE Når statsministeren ind­kal­der til det før­ste pres­se­mø­de ef­ter som­mer­fe­ri­en, er han el­ler hun nor­malt ga­ran­te­ret dags­or­de­nen i lan­dets me­di­er. Men fre­dag var det en af­slap­pet An­ders Samu­el­sen med som­mer­fuldska­eg, der over­skyg­ge­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Det ske­te fra Li­be­ral Al­li­an­ces som­mer­grup­pe­mø­de på Ege­lund Slot i Nord­s­ja­el­land.

Her ar­bej­de­de LA-grup­pen med po­li­ti­ske ud­spil og pe­tanque­spil i pau­sen, mens lan­dets me­di­er gik i

på Samu­el­sens kon­tan­te mel­ding i Ber­ling­s­ke:

LA vil va­el­te re­ge­rin­gen, hvis ik­ke Løk­ke går med på at bru­ge 2,6 mil­li­ar­der kroner på at sa­en­ke top­skat­ten med fem pro­cent­po­int.

»Når man har de af­gø­ren­de man­da­ter, så er vi som li­be­ralt par­ti nødt til at sa­et­te den dags­or­den,« sag­de An­ders Samu­el­sen til Ritzau i en pau­se på som­mer­grup­pe­mø­det, in­den Løk­ke var gå­et i gang med sit pres­se­mø­de på Fyn. Brug rå­de­rum til skat­te­let­tel­ser Samu­el­sen gør reg­ne­styk­ket sim­pelt op.

Iføl­ge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et er der et så­kaldt rå­de­rum på 42 mil­li­ar­der kroner frem til 2020. De pen­ge kan bru­ges på skat­te­let­tel­ser el­ler øget of­fent­ligt for­brug, uden at der bli­ver un­der­skud i år 2020.

Li­be­ral Al­li­an­ce bør i en af­ta­le ha­ve rå­de­ret over cir­ka 6 af de mil­li­ar­der, for­di man le­ve­rer 13 ud af de 90 man­da­ter i blå blok. Og så er der ri­ge­ligt råd til top­skat­te­let­tel­ser, me­ner LA-le­de­ren.

Og han har til­sy­ne­la­den­de bred op­bak­ning til sin kon­tan­te linje fra bag­lan­det. Ritzau har la­vet en rund­spør­ge til 120 LA-til­lids­folk. Samt­li­ge 51, der har sva­ret, si­ger, at LA bør va­el­te re­ge­rin­gen, hvis der ik­ke sa­et­tes pen­ge af til en top­skat­te­let­tel­se i 2025-pla­nen.

I LA-lej­ren på Chri­sti­ans­borg hav­de man dog fryg­tet, at Lars Løk­ke al­le­re­de ved ind­gan­gen til for­hand­lin­ger­ne vil­le gø­re vej­en til må­let ek­stra lang for at kom­me DF i mø­de. DF: Fint, men pluk de ri­ge­ste I Dansk Fol­ke­par­ti er der stor mod­stand mod at let­te mar­gi­nalskat­ten for de al­ler­ri­ge­ste dan­ske­re med fem pro­cent­po­int.

Et kom­pro­mis kun­ne va­e­re, at Løk­ke i ste­det lag­de op til at ha­e­ve gra­en­sen for, hvor­når man skal be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.