Stram­nin­ger

BT - - NYHEDER -

For at hol­de styr på de of­fent­li­ge ud­gif­ter har skif­ten­de re­ge­rin­ger ope­re­ret ef­ter lang­sig­te­de øko­no­mi­ske pla­ner. I de se­ne­re år har det va­e­ret 2020-pla­nen, som har haft bred op­bak­ning på Chri­sti­ans­borg. Ven­stre-re­ge­rin­gen vil i slut­nin­gen af au­gust frem­la­eg­ge sit ud­spil til en 2025-plan. Den in­de­hol­der re­ge­rin­gens sam­le­de bud på, hvor­dan øko­no­mi­en skal ud­vik­le sig de kom­men­de år, samt hvil­ke re­for­mer og til­tag der gen­nem­fø­res for at nå re­ge­rin­gens mål. Pla­nen vil få stor be­tyd­ning for dansk po­li­tik, for­di den vil in­de­hol­de re­ge­rin­gens bud på, hvor sto­re ud­gif­ter­ne til flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re vil va­e­re. Hvor sto­re un­der­skud sta­ten må imø­de­se de kom­men­de år, samt en plan for, hvil­ke re­for­mer der skal gen­nem­fø­res. Et sa­er­lig øm­tå­le­ligt om­rå­de vil va­e­re, hvor man­ge pen­ge der er til den skat­tere­form, re­ge­rin­gen har vars­let i sit re­ge­rings­grund­lag. Her pres­ser Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve på for ma­er­k­ba­re let­tel­ser af skat­ten – isa­er i top­pen. Dansk Fol­ke­par­ti vil der­i­mod for­bed­re vel­fa­er­den og gen­nem­fø­re mar­kan­te stram­nin­ger af asyl- og ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. /ritzau/ la­de sig gø­re, så vi va­el­ter re­ge­rin­gen,« spør­ger Samu­el­sen. Va­el­ger­ne: Nej tak Mens LA jub­ler over Løk­kes mel­ding, er be­gej­strin­gen for skat­te­let­tel­ser til gen­ga­eld til at over­skue, hvis man spør­ger be­folk­nin­gen.

I en ny må­ling, som Vox­me­ter har la­vet for Ritzau, sva­rer kun 34,1 pro­cent ja til, at de øn­sker skat­te­let­tel­ser i ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger, mens 54,1 pro­cent si­ger nej tak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.