Øn­sker ik­ke skat­te­let­tel­ser Øn­sker skat­te­let­tel­ser Ved ik­ke

BT - - NYHEDER -

Og tvin­ger man va­el­ger­ne til at skul­le for­de­le skat­te­let­tel­ser, så er det kun 9,3 pro­cent, der øn­sker dem i top­skat­ten. Re­sul­ta­tet er ik­ke over­ra­sken­de, me­ner An­ders Samu­el­sen. »So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har få­et Ven­stre med på idéen om, at man må va­el­ge mel­lem at gi­ve skat­te­let­tel­ser el­ler bru­ge pen­ge­ne på me­re vel­fa­erd. Vo­res bud­skab er, at vi skal sa­en­ke skat­ten for at ska­be va­ekst, så der er råd til den vel­fa­erd, vi al­le øn­sker. Men det er sva­ert at tra­en­ge igen­nem med bud­ska­bet,« si­ger Samu­el­sen.

Et fler­tal med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og DF i spid­sen me­ner fort­sat ik­ke, at der er råd til skat­te­let­tel­ser i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion.

DF har dog ik­ke ka­te­go­risk ude­luk­ket top­skat­te­let­tel­ser som del af en 2025-af­ta­le, hvor ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken til gen­ga­eld bli­ver stram­met, og der gi­ves pen­ge til sund­hed og ae­l­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.