Dy­ne-Lar­sen vil ero­bre Sy­da­me­ri­ka

BT - - NYHEDER -

SUC­CES hvor i ver­den man kom­mer. De si­ger jo, at Syd­afri­ka er et af de mest kri­mi­nel­le lan­de i ver­den, og der har jeg da rejst rundt i de sid­ste 15-17 år uden at op­le­ve no­get som helst.«

Sam­men med fa­mi­li­en ple­jer Lars Lar­sen hvert år at hol­de en so­lid vin­ter­fe­rie på sin ranch i Syd­afri­ka fra sidst i ja­nu­ar og he­le fe­bru­ar.

»Hvis man ta­en­ker sig om, kan man be­gra­en­se ri­si­ko­en me­get. Der er jo og­så ste­der i det in­dre København og al­le mu­li­ge an­dre ste­der rundt om i ver­den, som man ik­ke li­ge­frem be­hø­ver at op­sø­ge. Jeg er vant til at rej­se rundt i he­le ver­den, og det la­e­rer én, at man ba­re li­ge skal va­e­re be­vidst om, at det fore­fin­des - uden at op­sø­ge det. Sund for­nuft det kom­mer man langt med.« Kon­stant va­ekst Un­der op­hol­det i Rio vil Lars Lar­sen bru­ge lidt tid på og­så at son­de­re mu­lig­he­der­ne for at gø­re for­ret­nin­ger i det sy­da­me­ri­kan­ske. Et kon­ti­nent, som den hur­tigt­vok­sen­de Jysk-kon­cern end­nu ik­ke har ind­ta­get, ef­ter fo­re­lø­big at ha­ve åb­net 2.300 bu­tik­ker i Eu­ro­pa, Asi­en og Nor­da­me­ri­ka.

»Det vil­le da va­e­re dumt ik­ke li­ge at kig­ge lidt på, hvor­dan for­hol­de­ne er i Bra­si­li­en, når jeg nu al­li­ge­vel er der. Vi har li­ge i sid­ste må­ned åb­net i Portu­gal, og så for­ven­ter jeg at få en mas­se go­de me­d­ar­bej­de­re i Portu­gal, som på et tids­punkt og­så ger­ne vil prø­ve at kom­me til Rio el­ler an­dre ste­der i Sy­da­me­ri­ka.«

Dy­ne­kon­gens pla­ner for at ind­ta­ge Sy­da­me­ri­ka føl­ger hans sa­ed­van­li­ge stra­te­gi om tå­l­mo­dig, men kon­stant va­ekst for eg­ne tjen­te pen­ge.

»Jeg reg­ner med at åb­ne i Sy­da­me­ri­ka in­den for i hvert fald fem år. Vi er i gang med at un­der­sø­ge, hvil­ke mu­lig­he­der der er, sam­ti­dig med at jeg nu li­ge selv vil snu­se lidt til Bra­si­li­en. Der er fle­re mu­lig­he­der - fle­re lan­de i re­gio­nen ser ud er blandt an­det san­ger Tho­mas But­tens­chøn, der skal dan­ne par med dan­ser Mie Molt­ke, mens sku­e­spil­ler Mil­le Di­ne­sen skal dan­se med Mads Vad, og san­ge­r­in­de Kir­sten Sig­gaard får ae­ren af Vild med dans-ve­te­ra­nen Tho­mas Evers Poul­sen.

Ud af de i alt 12 pro­fes­sio­nel­le dan­se­re er de ti fra sid­ste sa­e­son til­ba­ge. Der­u­d­over ven­der to tid­li­ge­re Vild med dans-dan­se­re til­ba­ge til pro­gram­met. Det dre­jer sig om So­fie Kruu­se, der blandt an­det har dan­set med Al­lan Si­mon­sen, og Marc Christensen, til at ha­ve en for­nuf­tig va­ekst. Det er ik­ke en­de­ligt be­slut­tet end­nu,« si­ger Lars Lar­sen.

»Vi er godt på vej i Spa­ni­en, og da vi hav­de få­et det land til at va­e­re en sund virk­som­hed, gav jeg dem o.k. til at be­gyn­de i Portu­gal, nu hvor der var kom­met plus på øko­no­mi­en i Spa­ni­en. Så skal vi li­ge ha­ve plus på Portu­gal. Om det ta­ger to el­ler tre år ved jeg ik­ke, men der­fra er det så me­nin­gen, at vi skal ryk­ke vi­de­re til Sy­da­me­ri­ka. Så la­en­ge det er spa­en­den­de og for­nuf­tigt at åb­ne i nye lan­de ver­den over, så gør vi det. Så klør vi ba­re på,« si­ger dy­ne­kon­gen.

På den se­ne­ste op­gø­rel­se fra maj i år fra Dansk Ak­tie Ana­ly­se over Dan­marks ri­ge­ste per­so­ner ind­t­og Lars Lar­sen en plads som nr. ot­te med en skøn­net for­mue på godt 28 mia. kr., ef­ter at han i 1979 åb­ne­de sin før­ste bu­tik i Aar­hus. Jeg tror, se­er­ne kan gla­e­de sig til en me­get sjov og fest­lig sa­e­son der blandt an­det har dan­set med sku­e­spil­ler Char­lot­te Fich.

Den kom­men­de og 13. sa­e­son af Vild med dans har pre­mi­e­re fre­dag den 9. september på TV 2, og par­re­ne er al­le­re­de i gang i tra­e­nings­lo­ka­ler­ne

»Årets cast har et højt og me­get smit­ten­de hu­mør. Vi har ne­top haft al­le sam­let til de al­ler­før­ste trin, og smil, jo­kes og lat­ter fyld­te rum­met med det sam­me. Jeg tror, se­er­ne kan gla­e­de sig til en me­get sjov og fest­lig sa­e­son. Selv om de al­der­s­ma­es­sigt spa­en­der fra 21 til 62 år og kom­mer med hver sin bag­grund, så har de en uku­e­lig­hed og respekt for op­ga­ven til fa­el­les,« si­ger Tho­mas Ri­chardt Strø­bech, re­dak­tør på TV 2 i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.