IS bort­fø­rer 2.000 ci­vi­le fra be­fri­et by

BT - - NYHEDER -

LE­VEN­DE SKJOLDE Ji­ha­di­ster fra Is­la­misk Stat har bort­ført om­kring 2.000 ci­vi­le i det nord­li­ge Sy­ri­en, da de i går flyg­te­de fra den stra­te­gisk vig­ti­ge by Man­bij, op­ly­ser en over­våg­nings­grup­pe samt kur­de­re i om­rå­det til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP. Den kur­disk-ara­bi­ske al­li­an­ce SDF, som får luft­støt­te af den ame­ri­kansk-le­de­de al­li­an­ce, var ved at ind­ta­ge Man­bi og hav­de med­delt, at en slu­tof­fen­siv var sat i gang mod til­ba­ge­va­e­ren­de ji­ha­di­ster i by­en.

»Om­kring 100 be­va­eb­ne­de ji­ha­di­ster fra IS be­fin­der sig i by­ens cen­trum og bru­ger ci­vi­le som men­ne­ske­li­ge skjolde. Fle­re ci­vi­le er ble­vet dra­ebt, når de har for­søgt at flyg­te,« sag­de en tals­mand for SDF kort in­den be­fri­el­sen af by­en.

By­en blev kort ef­ter meldt »be­fri­et« af SDF. Men kort ef­ter kom mel­din­ger­ne om, at ji­ha­di­ster på flugt hav­de bort­ført om­kring 2.000 ci­vi­le som gids­ler el­ler le­ven­de skjolde.

Over­våg­nings­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der si­ger, at om­kring 500 bi­ler har for­ladt Man­bij med ji­ha­di­ster og ci­vi­le.

»De kør­te mod nor­døst med ret­ning mod Ja­rablus, som kon­trol­le­res af Is­la­misk Stat,« si­ger over­våg­nings­grup­pen. Sid­ste IS-skan­se SDF-of­fen­si­ven i om­rå­det blev ind­ledt i slut­nin­gen af maj og før­te til, at de ame­ri­kansk- støt­te­de styr­ker hur­tigt vandt kon­trol over lands­by­er rundt om Man­bij.

By­en er iføl­ge ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er­kil­der en af ek­stre­mi­ster­nes sid­ste ka­na­ler, hvor­fra der bli­ver frag­tet mand­skab og ud­styr fra Tyr­ki­et til Sy­ri­en.

Op­rø­rer­ne i Sy­ri­ens De­mo­kra­ti­ske Styr­ker (SDF) om­fat­ter den magt­ful­de kur­di­ske YPG-mi­lits og ara­bi­ske kri­ge­re. De støt­tes og­så af ame­ri­kan­ske spe­ci­alstyr­ker, som vil tvin­ge Is­la­misk Stat va­ek fra den sid­ste del af den sy­risk-tyr­ki­ske gra­en­se.

USA sag­de i ju­ni, at op mod 40.000 ci­vi­le var un­der­lagt Is­la­misk Stat i Man­bij.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.