Ma­er­sks re­sul­tat bli­ver slag­tet i før­ste hal­vår

BT - - NYHEDER -

NED­T­UR A.P. Møl­ler - Ma­ersk er i stiv mod­vind. Bå­de frag­tra­ter­ne for sel­ska­bets man­ge ski­be og pri­sen på den olie, sel­ska­bet hen­ter op, er fal­det mar­kant. Det sa­et­ter sit me­get ty­de­li­ge pra­eg på regn­ska­bet for før­ste hal­vår, der ne­top er of­fent­lig­gjort. ’I et an­det kvar­tal på­vir­ket af lav va­ekst og fal­den­de pri­ser i stort set al­le vo­re mar­ke­der. Re­sul­ta­tet er util­freds­stil­len­de’, skri­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Skou i regn­ska­bet.

Kønt var det da hel­ler ik­ke. Om­sa­et­nin­gen faldt med li­ge un­der fi­re mil­li­ar­der dol­lar til 17,4 mil­li­ar­der i hal­vå­ret.

Det un­der­lig­gen­de re­sul­tat styrt­dyk­ke­de til 312 mil­li­o­ner dol­lar mod 2.418 mil­li­o­ner dol­lar i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

’Grup­pens for­vent­ning for 2016 om et un­der­lig­gen­de re­sul­tat be­ty­de­ligt un­der sid­ste år er ua­en­dret.

For at sik­re den frem­ti­di­ge styr­ke, ren­ta­bi­li­tet og ud­vik­ling af nye va­ekst­mu­lig­he­der i sel­ska­bet, har Be­sty­rel­sen igang­s­at en stra­te­gisk gen­nem­gang af virk­som­he­den’, skri­ver Sø­ren Skou. A.P. Møl­ler - Ma­ersk hol­der ka­pi­tal­mar­keds­dag den 22. september, hvor det for­ven­tes, at re­sul­ta­tet af gen­nem­gan­gen bli­ver for­mid­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.