Vir­tu­al re­a­li­ty kan hja­el­pe folk med lam­mel­ser

BT - - NYHEDER -

Et hold ame­ri­kan­ske for­ske­re har gjort op­sigtsva­ek­ken­de frem­skridt i for­bin­del­se med et stu­die af lam­me­de pa­tien­ter.

I et år fulg­te for­sker­ne ot­te pa­tien­ter med ryg­marvs­ska­der for at se, hvor­dan de­res hjer­ner vil­le re­a­ge­re, når de blev sti­mu­le­ret i en com­pu­ter­ge­ne­re­ret vir­ke­lig­hed - så­kaldt vir­tu­al re­a­li­ty.

»Til vo­res sto­re over­ra­skel­se kun­ne vi kon­sta­te­re, at la­en­ge­re­va­ren­de tra­e­ning med hjer­ne­ma­ski­nen ud­lø­ste en del­vis neu­ro­lo­gisk he­ling,« si­ger dr. Mi­gu­el Ni­co­le­lis, pro­fes­sor i neu­rovi­den­skab og bio­me­ka­nik på Duke Uni­ver­si­ty, i en pres­se­med­del­el­se.

Ef­ter at va­e­re kom­plet lam­me­de i be­ne­ne kun­ne fi­re af del­ta­ger­ne i stu­di­et di­ag­no­sti­ce­res som del­vist lam­me­de ef­ter for­lø­bet iføl­ge for­sker­ne et uhørt frem­skridt.

» Vi har fak­tisk må­ske ud­løst en pla­stisk re­or­ga­ni­se­ring af hjer­ne­bar­ken ved at indsa­et­te et bil­le­de af de ned­re lem­mer og be­va­e­gel­se i hjernen,« si­ger dr. Mi­gu­el Ni­co­le­lis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.