Nej, X Fa­ctor er for dyrt og li­ge­gyl­digt

BT - - NYHEDER -

LEIF DAVID­SEN Forfatter og tid­li­ge­re DR-jour­na­list

JEG SER IK­KE X Fa­ctor og me­ner ik­ke, det er DRs op­ga­ve at la­ve det pro­gram. Det ko­ster rig­tig man­ge pen­ge. Men man er vil­lig til at bru­ge enor­me res­sour­cer på det, for­di det traekker se­e­re i bu­tik­ken.

DET ER GE­NE­RELT for DR1, at det er ret li­ge­gyl­di­ge pro­gram­mer, der bli­ver sendt i pri­me­ti­me. Og jeg har stemt med fød­der­ne i den for­stand, at jeg n ae­sten al­drig ser DR1. Jeg ser stort set hel­ler ik­ke TV Avi­sen la­en­ge­re. Den er og­så på man­ge må­der gå­et op i hat og briller. Det er alt for of­te jour­na­li­ster, der in­ter­viewer jour­na­li­ster, der kal­der sig kor­re­spon­den­ter for sund­hed el­ler ro­eavl. Li­ge nu er der en tru­en­de si­tu­a­tion mel­lem Rusland og Ukrai­ne. DR har ba­re in­gen me­d­ar­bej­der, der bor fast i Rusland. Men man har to kor­re­spon­den­ter i USA til at forta­el­le om hvert ene­ste lil­le pri­ma­er­valg.

DET ER DES­U­DEN ma­er­ke­ligt, at man har en in­sti­tu­tion som DR, der bru­ger kra­ef­ter, per­so­ner, pen­ge og tan­ke­virk­som­hed på at la­ve la­en­ge­re og la­en­ge­re vej­r­ud­sig­ter om no­get så ke­de­ligt som det dan­ske vejr. Men DR har ik­ke ev­ner og kre­a­ti­vi­tet nok til for ek­sem­pel at la­ve et gan­ske al­min­de­ligt bog­pro­gram, som man har i Sve­ri­ge og Nor­ge. Jeg ser en del DR2, hvor der er go­de pro­gram­mer. Og man skal og­så ro­se ra­dio­en, som stort set in­gen pen­ge får i for­hold til tv-de­len. Du kan na­er­mest kø­re he­le P1 for X Fa­ctors bud­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.