Ja, DR skal og­så sam­le be­folk­nin­gen

BT - - NYHEDER -

ADAM HOLM Jour­na­list og tid­li­ge­re va­ert på De­ad­li­ne på DR2

JEG HAR IN­TET imod, at man bru­ger li­cens­mid­ler til at sam­le en del af be­folk­nin­gen om nog­le fa­el­les be­gi­ven­he­der som X Fa­ctor el­ler sto­re hånd­bold­kam­pe. For mig må DR me­get ger­ne løf­te fa­el­les­skabs­op­le­vel­ser­ne. Den er til gen­ga­eld gal med pri­o­ri­te­rin­gen. Det er mu­ligt, at DR1 ram­mer et bredt seg­ment af den dan­ske be­folk­ning. Men jeg un­drer mig over de valg, man ta­ger, når man nu har en li­cens­dre­ven stats­lig tv-sta­tion. Om man vil kal­de det at stra­e­be ef­ter den la­ve­ste fa­el­les­na­ev­ner el­ler man­gel på dan­nel­se, er op til den en­kel­te. Men det er et symp­tom på en sni­gen­de ten­dens i DR, at man øn­sker at nå så bredt ud som mu­ligt og stø­de så få som mu­ligt.

MAN TIL­BY­DER EN båndsløj­fe af ens­ar­te­de kri­mi­er, mad- og ka­ge­pro­gram­mer og for­skel­li­ge dy­ster, der skal sam­le fa­mi­li­en. Det kan ha­ve sin char­me. Men man ser­ve­rer kun ma­ta­dor­mix til af­ten­hyg­gen af­brudt af over­fla­di­ske nyhe­der. Så jeg har in­tet at bru­ge DR1 til. Og for mig at se er DR1 med den fir­kan­te­de be­teg­nel­se til at luk­ke op og ski­de i.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL JEG pas­se på med at va­e­re smags­dom­mer. Men af pu­blic ser­vi­ce-for­ord­nin­gen frem­går det, at man skal va­e­re al­si­dig. Og når man kig­ger på DR1, er det for lidt al­si­digt. Der er en ten­dens til at gø­re hr. og fru Jen­sen dum­me­re, end de er. For det er ik­ke mit ind­tryk, at de ik­ke in­ter­es­se­rer sig for hi­sto­rie, ar­ki­tek­tur el­ler er me­re in­ter­es­se­re­de i X Fa­ctor end klas­sisk mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.