Løk­kes nye ud­gang fra hu­len

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Gra­en­se­kon­trol, ud­for­dring af in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, top­skat­te­let­tel­ser, sam­ling af bo­ligskat­ter­ne og en hel ra­ek­ke an­dre krav tår­ner sig op for­an re­ge­rin­gen. Kan det bli­ve me­re gif­tigt? Ja, det kan det. Og det bli­ver det. Men det ful­de bil­le­de er langt­fra kendt end­nu. Vi ken­der først om­fan­get af de plan­lag­te re­for­mer, når re­ge­rin­gen har pra­e­sen­te­ret sin 2025-plan, men der­til kom­mer og­så en kon­kre­ti­se­ring af, hvad de øv­ri­ge par­ti­er vil og ik­ke vil. Det mest be­kym­ren­de for re­ge­rin­gen er, at en del de­bat­ter al­le­re­de har låst sig fast gen­nem avisover­skrif­ter.

Hvor hårde re­for­mer vil re­ge­rin­gen spil­le ud med?

Fi­nans­mi­ni­ste­ren har i som­mer sagt, at han er klar med et helt ra­ed­selska­ta­log af re­for­mer, men statsministeren slog fast på et pres­se­mø­de i for­bin­del­se med Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de, at ’vi la­der nog­le af ra­eds­ler­ne bli­ve ne­de i det der ka­ta­log’. Løk­ke gen­tog ad et par om­gan­ge, med re­fe­ren­ce til tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt, at ha n ik­ke vil­le gå ’re­for­ma­mok’. Et me­re ma­len­de bil­le­de var, at statsministeren sag­de, at re­ge­rin­gen ’stram­mer al­le bar­du­ner på tel­tet på én gang - så står tel­tet so­lidt, hvis vi kom­mer ud i ru­ske­vejr’. For­ti­den som spej­der for­na­eg­ter sig ik­ke. Hvad be­ty­der det? af vis­se ting, som har be­tyd­ning for ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Men det mest over­ra­sken­de var nu sig­na­let om, at Dan­mark ik­ke står i så sto­re pro­ble­mer end­da. Hvor­for er det over­ra­sken­de? Husk på, at i stats­mi­ni­ste­rens sid­ste nytårs­ta­le ud­råb­te han flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­sen til ’århundredets må­ske stør­ste og mest kom­pli­ce­re­de kri­se’. Nu hand­ler det imid­ler­tid ’kun’ om at tra­ef­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger tid­li­ge­re, så man ik­ke - iføl­ge Løk­ke - hav­ner i den aku­t­te si­tu­a­tion, som Løk­ke ar­ve­de ef­ter Fogh i sin før­ste re­ge­rings­tid. Det, der før­te til, at han holdt en nytårs­ta­le med det bud­skab, at re­ge­rin­gen vil­le af­skaf­fe ef­ter­løn­nen. Er det klogt? Hvis man sa­et­ter alt ind på at gen­nem­fø­re vidt­gå­en­de re­for­mer, så skal man ik­ke ta­le kri­ser min­dre. Selv­om ’bra­en­den­de plat­form’ ik­ke la­en­ge­re er så sta­erk en kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi som tid­li­ge­re (for­di den blev over­brugt), så er det ik­ke smart at sig­na­le­re ’alt er godt’, hvis man for­ven­ter op­bak­ning til ting, der gør ondt - ik­ke på nog­le, men på man­ge.

Der­for er det en na­er­lig­gen­de ana­ly­se, at statsministeren må­ske ik­ke har den sto­re til­tro til, at han kan kom­me igen­nem med sto­re re­for­mer og der­for har de­sig­net en ny sam­funds­di­ag­no­se, som ik­ke pe­ger på et be­hov for sto­re re­for­mer, men blot på ret­ti­di­ge til­pas­nin­ger. Det lig­ner, at ra­e­ven har gra­vet end­nu en ud­gang fra hu­len, for­di han fryg­ter at de an­dre styr­ter sam­men. Hvad skal man el­lers be­ma­er­ke? At Ven­stre for­sø­ger at si­ge så lidt som mu­ligt. De af­vi­ser ik­ke for­slag blankt, de tol­ker ik­ke an­dres ud­mel­din­ger skar­pt - de lyt­ter for at hol­de mu­lig­he­der­ne åb­ne. Det sker sam­ti­dig med at de øv­ri­ge par­ti­er er ved at stram­me de­res po­si­tio­ner. For re­ge­rin­gen bli­ver det en selv­sta­en­dig øvel­se at for­sø­ge at snø­re en sa­ek lop­per så lang­somt, så in­gen fø­ler sig kvalt og al­li­ge­vel så hur­tigt, at der ik­ke smut­ter for man­ge ud, før sa­ek­ken er for­seg­let. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.