’ ’

BT - - NYHEDER -

Det lig­ner, at ra­e­ven har gra­vet end­nu en ud­gang fra hu­len, for­di han fryg­ter at de an­dre styr­ter sam­men.

In­tet om­rå­de kan fø­le sig sik­ker på at bli­ve fri­holdt fra at skul­le bi­dra­ge til det sto­re sam­le­de reg­ne­styk­ke. Det skul­le da li­ge va­e­re po­li­ti og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Men på fle­re om­rå­der vil re­ge­rin­gens for­slag fal­de i ka­te­go­ri­en ’ra­eds­ler’. For få år si­den vil­le det f.eks. ha­ve ud­løst et ra­ma­skrig ale­ne at na­ev­ne or­det ’bo­ligskat’, men i dis­se da­ge ta­les der se­ri­øst om en stor om­la­eg­ning af bo­ligskat­ten. Men og­så SU og pen­sions­al­de­ren for­ven­tes at kom­me i spil. Over­ra­ske­de statsministeren? Ja. Statsministeren vars­le­de, at re­ge­rin­gen vil af­sa­et­te mil­li­ar­der til en na­tio­nal sik­ker­heds­plan, som bå­de om­fat­ter mi­li­ta­er, po­li­ti og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Han af­vi­ste og­så at bry­de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner for at imø­de­kom­me Dansk Fol­ke­par­ti, men til gen­ga­eld vars­le­de han bå­de ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger og luf­te­de, at Dan­mark i slut­nin­gen af 2017 over­ta­ger for­mand­ska­bet for Eu­ro­pa­rå­det. Det vil gi­ve en mu­lig­hed for at sam­le nog­le lan­de om­kring en re­vi­sion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.