FRA GULD

BT - - NYHEDER -

GØR-DET-SELV OL

Ver­dens­re­kor­den er og­så ame­ri­kansk. Den in­de­ha­ves af Mi­ke Powell og er sat helt til­ba­ge i 1991. 8,95 me­ter ly­der den på. Di­sci­pli­nens magi­ske gra­en­se er der­for ni me­ter.

Den er der in­gen fa­re for, at jeg bry­der. »Du når ud på fi­re me­ter,« si­ger An­ders Møl­ler iskoldt.

An­ders Møl­ler er dansk re­kor­din­de­ha­ver i trespring, hvor han sprang 16,88 me­ter. Han har og­så sprun­get ad­skil­li­ge la­eng­despring igen­nem sin lan­ge kar­ri­e­re.

Jeg var­mer op og skrid­ter af. Nu hand­ler det om fo­kus. Én, to, tre og af sted mod gra­ven.

Der er fi­re fa­ser i et la­eng­despring. Til­løb, af­sa­et, sva­ev og lan­ding.

I fa­se 1 gi­ver det sig selv: nå top­fart ved plan­ken.

I fa­se 2 hand­ler det om at op­ti­me­re sit sid­ste skridt, så dum­me cen­ti­me­ter ik­ke spil­des og der ik­ke over­tra­e­des. Og så skal der så me­get kraft i af­sa­et­tet som mu­ligt. Ar­me og ben er cen­tra­le.

I fa­se 3 skal be­ne­ne frem, mens man i den sid­ste fa­se 4 skal lan­de, så man undgår at fal­de til­ba­ge.

Af­sa­ets­plan­ken er nu få me­ter fra mig, og jeg er i min top­fart. Skrid­te­ne pas­ser. Flyv fugl, flyv.

Jeg lan­der og va­el­ter for­over. An­ders Møl­ler går på knae og må­ler op. Knap fi­re me­ter.

Jeg har me­re i mig, kan jeg ma­er­ke. Jeg vil ha­ve et til for­søg.

4 me­ter og 39 cen­ti­me­ter bli­ver min re­kord for da­gen. Knapl halvt så langt som den go­de Powell.

I morgen ga­el­der det kon­ge­di­sci­pli­nen 100 me­ter.

Watch out, Bolt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.