De af Dirch

BT - - KULTUR -

Dirch Pas­ser blev for­e­net med to an­dre sto­re stjer­ner, Pre­ben Kaas og Jør­gen Ryg, i fil­men ’Alt på ét bra­et’, der er et for­søg på at kom­bi­ne­re suc­ces med suc­ces: Tre af lan­dets mest fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­le­re og Ol­sen Ban­den. De spil­ler tre sku­e­spil­le­re, der be­slut­ter sig for at bry­de ind i et pen­ge­skab (!) på Ho­ved­ba­ne­går­den. Fil­men vir­ker in­spi­re­ret af ’Ol­sen Ban­den ser rødt’. Den med Det kgl. Te­a­ter.

Or­det til Ghi­ta Nør­by, der spil­le­de sam­men med Pas­ser i ad­skil­li­ge film. Bl.a. den bed­ste, hvis man skal tro af­stem­nin­gen, der er ci­te­ret her på si­der­ne:

»Man kan slet ik­ke spør­ge, hvad hans ta­lent be­stod af. Det er jo ik­ke sådan, at han hav­de nog­le va­er­k­tø­jer, som man vid­ste vir­ke­de hver gang, Det fo­re­går på en helt an­den må­de og på et helt an­det plan. Hvis man kun­ne det an­det, så var det jo ba­re at si­ge: Tag li­ge no­get i skuf­fe tre og bland det med no­get fra skuf­fe to. Det ud­sprin­ger et sted langt in­de­fra, som ik­ke er helt til­ga­en­ge­ligt. Hel­ler ik­ke for en selv. Man kan prø­ve at fin­de frem til ker­nen, men det lyk­kes al­drig helt og det skal det hel­ler ik­ke.«

Fra Ole Søn­ni­ch­sens ’Dirch - en bi­o­gra­fi’.

Ef­ter tem­pe­ra­ment er sva­ret ’mu­lig­vis’ el­ler ’for­ment­lig’. Han blev først er­kla­e­ret død på ho­spi­ta­let.

Al­le­re­de un­der prø­ver­ne til Ti­vo­li-Revy­en 1980 fik Pas­ser et hjer­te­an­fald, men fort­sat­te, som han al­tid hav­de gjort. 2. september 1980, ef­ter pre­mi­e­ren, fik Pas­ser et il­de­be­fin­den­de på sce­nen i Glas­sa­len. Han tog ef­ter­føl­gen­de om­kring Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, hvor­fra han blev ud­skre­vet, for­di alt vir­ke­de til at va­e­re i or­den.

Selv­om bå­de han selv og ka­e­re­sten Ben­te Askja­er var be­kym­re­de for hans hel­bred, be­slut­te­de han at gå på sce­nen igen den føl­gen­de af­ten. Men da­gens fo­re­stil­ling kom al­drig i gang. Fra sin plads i suf­flør­kas­sen kun­ne Ben­te Askja­er se sin ka­e­re­ste fal­de om­kuld bag forta­ep­pet.

Han blev straks sendt til Kom­mu­ne­ho­spi­ta­let, hvor han to gan­ge for­søg­tes genop­li­vet. Dirch blev er­kla­e­ret død kl. 21.20. Det er der sik­kert man­ge me­nin­ger om. Men skal man tro di­ver­se bi­o­gra­fi­er og vid­nes­byrd fra kol­le­ger og ven­ner, var hans bed­ste ven Kjeld Pe­ter­sen, som han spil­le­de sam­men med i et hav af film, revy­er og klas­si­ske sket­ches som ’Tøm­mer­flå­den’ og ’Sko­le­kam­me­ra­ter’. De hav­de en fa­el­les dja­ev­les­pl­int, kun­ne im­pro­vi­se­re og få klov­nen - idi­o­ten, som Pe­ter­sen sag­de - frem i hin­an­den. De hav­de og­så et fa­el­les smer­te­punkt, som blev dul­met på nat­ba­rer­ne. Pe­ter­sen dø­de i 1962.

Se­ne­re fik Dirch og Pre­ben Kaas (i en pe­ri­o­de boss for Cir­kus­revy­en) et na­ert ven­skab, som sam­ti­dig var et ar­bejds­fa­el­les­skab. De rej­ste hyp­pigt til New York og Lon­don på in­spira­tions­tu­re.

»Vi har det ma­eg­tig skønt sam­men, Vi kan gå og si­ge sa­et­nin­ger til hin­an­den, som an­dre vil­le si­ge var sort snak. Det er som om, det er det, der brin­ger os na­er­me­re hin­an­den,« er Kaas ci­te­ret for i Jakob Ste­en Olsens og Rik­ke Rot­tenste­ins ’Det bli’r vin­ter før­end man aner’.

Se­ne­re i li­vet blev Dirch Pas­sers 28 år yn­gre ka­e­re­ste Ben­te Askja­er det na­er­me­ste, han kom en livs­ven. Så kort det va­re­de. Jo, hans tem­pe­ra­ment var stort. Ef­ter si­gen­de isa­er når han dis­ku­te­re­de po­li­tik. En­gang eks­plo­de­re­de han i of­fent­lig­he­den: Da han smed en lag­ka­ge i ho­ve­d­et på Se og Hørs Mogens ’Mug­ge’ Han­sen.

Det kan selv­føl­ge­lig ik­ke be­sva­res ob­jek­tivt. I 2015 spurg­te Nor­disk Film si­ne net­bru­ge­re. Et fler­tal stem­te for den­ne som den bed­ste: Ba­ro­nes­sen fra ben­zin­tan­ken, 1,100 stem­mer, 1960.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.