Bi­ler Hyun­dai i30 med hy­brid-tek­nik

BT - - BILER -

Kore­an­ske Hyun­dai er en af ver­dens stør­ste in­du­stri­kon­cer­ner, og så la­ver de na­tur­lig­vis bi­ler. Blandt an­det i30, der er kon­kur­rent til VW Golf. I30 har må­ske ik­ke va­e­ret den mest spa­en­den­de mo­del i sig selv, men den har budt på so­lid me­ka­nik – mo­del­len fik for ny­lig topka­rak­ter i Au­toBilds sto­re 100.000 km-test, hvor den hav­de kørt 100.000 km uden an­dre pro­ble­mer end et par skif­te­de pa­e­rer. Når af­lø­se­ren for den nu­va­e­ren­de mo­del ram­mer lan­det, så bli­ver det for­ment­lig et god­dag til hy­brid­tek­nik, som vi har set det i Hyun­dai Io­niq. Om det bli­ver af plug-in-ty­pen, hvor du kan la­de fra en stik­kon­takt, ved vi ik­ke. Det kan og­så bli­ve en mil­de­re hy­brid uden stik til op­lad­ning a la Toy­o­ta Auris Hy­brid.

Vi for­ven­ter, at mo­to­rer­ne her­u­d­over bli­ver en 1,0 tur­bo­ben­zin, en 1,6 tur­bo­ben­zin samt 1,7 og må­ske 2,0 tur­bo­di­e­sel, men Hyun­dai har fak­tisk al­le mu­lig­he­der i si­ne ha­en­der. Fa­brik­ken er en af de få, der og­så le­ve­rer bi­ler med brint­tek­no­lo­gi. Det bli­ver nok ik­ke i30, vi kom­mer til at se den slags i li­ge fo­re­lø­big, men man ved al­drig.

Hyun­dai i30 for­ven­ter vi at se i fuld fi­gur til bil­ud­stil­lin­gen i Pa­ris i ok­to­ber, men Hyun­dai har ne­top SE­NE­STE NYT of­fent­lig­gjort bil­le­der­ne. Umid­del­bart ser det ud til, at linjer­ne bli­ver me­re enk­le, men og­så lidt me­re ag­gres­si­ve – det er ty­de­ligt, at tid­li­ge­re Au­di-de­sig­ner Pe­ter Schrey­er, der nu er de­sign­chef hos Hyun­dai og Kia, har haft en fin­ger med i spil­let. Hyun­dai ud­ma­er­ker sig blandt an­det ved at ha­ve fem års ga­ran­ti uden ki­lo­me­ter­be­gra­ens­ning. Det vil na­tur­lig­vis og­så ga­el­de for den nye Hyun­dai i30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.