Find et nyt sel­skab ef­ter en ska­de

BT - - BILER -

PRISTJEK kun ud­gangs­punkt i din hi­sto­rik få år til­ba­ge, og en ska­de har der­for en kraf­tig ne­ga­tiv på­virk­ning. An­dre med­reg­ner he­le din an­cien­ni­tet, og en ska­de har der­for fa­er­re kon­se­kven­ser for pri­sen.

»Nog­le sel­ska­ber straf­fer dig hårdt al­le­re­de ved før­ste ska­de, mens det hos an­dre sel­ska­ber – selv ved an­den ska­de – ik­ke på­vir­ker pri­sen. Op­le­ver du der­for, at dit sel­skab ha­e­ver pri­sen, an­be­fa­ler vi, at du tjek­ker mar­ke­det for at se, om der fin­des en bil­li­ge­re løs­ning for dig,« si­ger Kri­sti­an Pitz­ner-Jørgensen, der er di­rek­tør i sam­li­no.dk.

Han til­fø­jer, at en ka­sko­for­sik­ring på man­ge må­der er et stan­dard­pro­dukt, og at pri­sen der­for er et godt ud­gangs­punkt, når du skal va­el­ge bil­for­sik­ring.

»Der er stort set in­gen for­skel på da­ek­nin­gen mel­lem sel­ska­ber­ne på en stan­dard ka­sko­for­sik­ring. Pri­sen er der­for et godt ud­gangs­punkt, når du skal va­el­ge bil­for­sik­ring,« vur­de­rer han. Det vi­ser ana­ly­sen Alt ef­ter om du har haft in­gen, en el­ler to ska­der, aen­drer det sig, hvem der kan le­ve­re den bil­lig­ste for­sik­ring.

Ana­ly­sen vi­ser, at sel­ska­ber­ne har vidt for­skel­li­ge po­li­tik­ker for, hvor­dan pri­sen på­vir­kes ved en ska­de. Pri­sen på­vir­kes ek­sem­pel­vis slet ik­ke hos Nykre­dit, Gjen­si­di­ge og Ne­xt, hvor­i­mod Top­Dan­mark og Co­dan al­le­re­de ha­e­ver pri­sen ved før­ste ska­de.

Hos bå­de Top­Dan­mark og Co­dan er det end ik­ke mu­ligt at ind­hen­te en on­li­ne-pris, hvis man har haft me­re end én ska­de. Her kra­e­ves det, at sel­ska­ber­ne skal kon­tak­tes, før der kan gi­ves en pris.

Ek­sem­pel­vis får den 55-åri­ge test­per­son i ana­ly­sen den bil­lig­ste for­sik­ring hos Alka, hvis test­per­so­nen ik­ke har haft en ska­de vel at ma­er­ke. Har test­per­so­nen haft to ska­der, lig­ger selv­sam­me sel­skab i den dy­re­re en­de

Med én ska­de for 55-åri­ge test­per­son i ana­ly­sen, fås den bil­lig­ste for­sik­ring hos Alka, hvor man år­ligt skal af med 2.304 kroner. Det er i øv­rigt sam­me pris, som hvis du ik­ke har haft en ska­de. Den dy­re­ste er Co­dan, hvor du skal af med 4.408 kroner me­re end hos Alka, nem­lig 6.712 kroner.

For vo­res an­den 35-åri­ge test­per­son er den bil­lig­ste for­sik­ring ef­ter én ska­de Ne­xt med en år­lig pris på 3.977 kroner. Her spa­rer du 6.493 kroner om året på din for­sik­ring i for­hold til Co­dan, hvor du skal af med 10.470 kroner om året.

Det er for­skel­ligt fra sel­skab til sel­skab ef­ter hvil­ket an­tal ska­der, pri- sen sti­ger, og og­så hvor me­get pri­sen sti­ger. Hos Co­dan sti­ger pri­sen med 34 pro­cent ved før­ste ska­de, til gen­ga­eld sti­ger pri­sen ik­ke fra før­ste til an­den ska­de. Søg på net­tet Mod­sat det­te aen­drer pri­sen sig ik­ke hos GF For­sik­ring ved før­ste ska­de, men i ste­det sti­ger pri­sen fra før­ste til an­den ska­de med 50 pro­cent.

»Ana­ly­sen vi­ser med ty­de­lig­hed, at der ef­ter ska­de kan va­e­re be­hov for at re­vur­de­re, hvor du skal ha­ve din for­sik­ring. Den rig­ti­ge løs­ning er ik­ke nød­ven­dig­vis den sam­me før og ef­ter, at du har haft en ska­de,« forta­el­ler Kri­sti­an Pitz­ner-Jørgensen.

Du kan sam­men­lig­ne for­sik­rings­pri­ser fle­re ste­der på net­tet. En søg­ning på for­sik­rings­pri­ser i ek­sem­pel­vis Goog­le vil hur­tigt gi­ve en ra­ek­ke mu­lig­he­der, hvor du ved at bru­ge fem mi­nut­ter kan spa­re fle­re tu­sin­de kroner år­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.