Far­ven spil­ler en rol­le

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MORGEN Ta­lent og skøn­hed åb­ner dø­re i film­bran­chen, men den ’for­ker­te’ hud­far­ve luk­ker nog­le af dem igen. Det er en del af den sand­hed, som sku­e­spil­le­ren Hal­le Ber­ry har måt­tet le­ve med. For gan­ske vist blev hun op gen­nem 00er­ne en af de bedst be­tal­te kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re i Hol­lywood no­gen­sin­de, men nog­le rol­ler fik hun sim­pelt­hen nej til, for­di hud­far­ve­a­spek­tet ik­ke skul­le va­e­re en del af en film.

Al­li­ge­vel blev Ber­ry den før­ste sor­te kvin­de, der fik en Oscar for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le no­gen­sin­de for sin rol­le i fil­men ’Monsters Ball’. Ved ta­len ef­ter over­ra­ek­kel­sen i 2001 po­in­te­r­e­de hun, at pri­sen rak­te langt ud over hen­de selv, for nu var sor­te sku­e­spil­le­re ble­vet ac­cep­te­ret, og hun na­evn­te en ra­ek­ke ek­semp­ler på sku­e­spil­le­re, der al­drig hav­de få­et mu­lig­he­den for at mod­ta­ge en Oscar.

Den del af ta­len må hun of­te ha­ve ta­enkt over, for hun er sta­dig den ene­ste kvin­de­li­ge sor­te sku­e­spil­ler, der har mod­ta­get en Oscar for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le, og hun har si­den po­in­te­r­et, at hun er ked af den ud­vik­ling, der har va­e­ret si­den, hvor der i 2016 in­gen sor­te sku­e­spil­le­re over­ho­ve­det var no­mi­ne­ret i topka­te­go­ri­er­ne.

Et par år tid­li­ge­re hav­de hun spil­let ho­ved­rol­len i tv-fil­men ’In­tro­ducing Dor­o­t­hy Dan­drid­ge’, der hand­ler om den før­ste sor­te sku­e­spil­le­rin­de, der var no­mi­ne­ret til en Oscar i 1954. Fil­men blev mar­keds­ført med or­de­ne ’den rig­ti­ge kvin­de, det rig­ti­ge sted, i den for­ker­te tid’. Med­vir­ker i Bi­er-film Hal­le Ber­ry har spil­let man­ge rol­ler på film, men har øn­sket sig fle­re rol­ler i se­ri­ø­se film. Der­for kom det som en gla­e­de­lig over­ra­skel­se, at dan­ske Susanne Bi­er valg­te hen­de til den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i sin ame­ri­kan­ske film ’Thin­gs We Lost in the Fi­re’.

»Jeg la­e­ste ma­nuskrip­tet, for­ment­lig in­den Susanne hav­de få­et det, og jeg blev vir­ke­lig be­va­e­get af hi­sto­ri­en og den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le, Aud­rey. Den slags rol­ler duk­ker sja­el­dent op i Hol­lywood, og når de gør, er der rift om dem. Jeg lod mit film­sel­skab vi­de, at jeg var des­pe­rat ef­ter at få den, men de sag­de, at det måt­te va­e­re op til in­struk­tø­ren,« for­tal­te Hal­le Ber­ry i et in­ter­view til Ber­ling­s­ke den­gang.

Susanne Bi­er hav­de ik­ke umid­del­bart ta­enkt på Hal­le Ber­ry til rol­len, men det aen­dre­de sig:

»Da jeg mød­te hen­de, blev jeg over­be­vist. Det vig­tig­ste for mig var, at hun kun­ne spil­le en kvin­de i sorg uden at vir­ke som en kold per­son. Hal­le er en me­get varm og pas­sio­ne­ret sku­e­spil­ler, og da jeg først hav­de mødt hen­de, kun­ne jeg slet ik­ke fo­re­stil­le mig no­gen an­den til den rol­le,« for­tal­te Bi­er den­gang. Hå­ne-ha­e­der Men de rig­tig go­de, se­ri­ø­se rol­ler har va­e­ret sja­eld­ne, der­for har Hal­le Ber­ry spil­let med i en mas­se actionfilm. Det ga­el­der blandt an­det ’Catwo­man’, der mil­dest talt fik hård kri­tik og og­så ind­brag­te hen­de den li­det ef­ter­trag­tel­ses­va­er­di­ge Gol­den Ra­spber­ry Award, der er det mod­sat­te af en Oscar, nem­lig for en al­de­les dår­lig film.

Men Hal­le Ber­ry kun­ne godt gri­ne ad sig selv, så i mod­sa­et­ning til de fle­ste kol­le­ger, der har mod­ta­get pri­sen, gik hun fak­tisk til over­ra­ek­kel­sen selv og kra­e­ve­de, at hen­des navn skul­le ind­gra­ve­res i sta­tu­et­ten.

Hun har og­så gjort sig med no­get stør­re suc­ces i an­dre teg­ne­films­in­spi­re­re­de film, som X-Men-fil­me­ne. Hun har spil­let Bond-pi­gen Jinx i ’Die Ano­t­her Day’ i 2002.

Hal­le Ber­ry er født i Cle­veland i den ame­ri­kan­ske stat Ohio. Hen­des mor er hvid, og hen­des far er af­ro-ame­ri­ka­ner. Fa­de­ren for­lod hjem­met, da hun var fi­re år, og hun har ik­ke set ham si­den. Han slog sin ko­ne, og Hal­le Ber­ry har for­talt, at det ske­te dag­ligt.

Selv har Hal­le Ber­ry va­e­ret gift tre gan­ge, og hun har to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.