So­lid sci-fi action

BT - - TV - 13:20 19:55 14:50 16:45 00:15-05:25 07:00 22:00 18:15 08:25 10:00 11:55

”Fil­men bør ses bå­de for det for­ry­gen­de fa­mi­lied­ra­ma, hvis kli­maks vil gi­ve selv den mest hård­fø­re en klump i hal­sen, og for de com­pu­ter-spe­ci­a­l­ef­fek­ter, der mil­dest talt er ufat­te­li­ge,” skrev BT’s Henning Hø­eg og ud­del­te fi­re stjer­ner til af­te­nens film, der har Oscar-vin­de­ren Jeff Brid­ges i ho­ved­rol­len som Ke­vin Flynn. Han var i sin tid en af ver­dens mest vi­sio­na­e­re nyta­en­ke­re in­den for ud­vik­ling af com­pu­ter­spil, men in­gen har set ham, si­den han for­svandt for 20 år si­den un­der mysti­ske om­sta­en­dig­he­der. Sam er Ke­vins 27-åri­ge søn. En dag mod­ta­ger han et sig­nal, der le­der ham til en gam­mel spil­le­ma­ski­ne, der di­gi­ta­li­se­rer og te­lepor­te­rer ham ind i det di­gi­ta­le uni­vers, Net­tet, hvor Ke­vin har va­e­ret fan­ge i 20 år. Med hja­elp fra den frygt­lø­se kri­ger Quor­ra be­gi­ver far og søn sig nu ud på en livs­far­lig rej­se i det di­gi­ta­le land­skab, der har ud­vik­let sig og ik­ke vil la­de dem slip­pe til­ba­ge til vir­ke­lig­he­den. Fil­men er fort­sa­et­tel­sen til sci­en­ce fi­ction-klas­si­ke­ren ”Tron” fra 1982, der og­så hav­de Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jeff Brid­ges i ho­ved­rol­len. Men af­te­nens op­føl­ger kan sag­tens ses uden kend­skab til 1’eren. (Ka­nal 5)

Men­ne­sker i so­len. Norsk dra­ma fra 2011. Ant­boy II. Dansk fa­mi­lie­film fra 2014. Blon­di­nens ha­evn 2. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2003. Hals sto­re ka­er­lig­hed. Ame­ri­kansk­tysk ko­me­die fra 2001. Aste­rix: By­plan­la­eg­ge­ren. Fransk­bel­gisk ani­ma­tions­film fra 2014.

Åsa-Nis­se - Vel­kom­men til Kno­hult. Svensk ko­me­die fra 2011. The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Hot Pur­su­it. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. About Alex. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Amy. Fury. Ame­ri­kansk-en­gelsk dra­ma fra 2014.

Nat-tv.

Det tog kun 64 da­ge at ind­spil­le sce­ner­ne til ”Tron: Le­ga­cy”. Til gen­ga­eld tog det 68 uger, at få al­le spe­ci­al-ef­fek­ter­ne på plads. Foto: Di­scove­ry Network

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.