Sinds­syg sen­sa­tion

BT - - OL I RIO -

SMIL OG GLA­E­DE Fy­sisk er det prag­t­ek­sem­pla­rer, og da de kom her­ned til OL, var de su­per­fo­ku­se­re­de, selv om det var de­res før­ste OL. De er gå­et tid­ligt i seng og er stå­et tid­ligt op, for­di det var den ryt­me, de skul­le ind og fin­de i for­hold til kon­kur­ren­cer­ne, så de har sid­det ne­de og spist mor­gen­mad klok­ken 05.00 for at fin­de ryt­men. De har over­ra­sket mig me­get po­si­tivt ved at va­e­re så fo­ku­se­re­de,« sag­de han.

Pi­ger­ne for­tal­te og­så selv, hvor­dan de luk­ke­de ned for ver­den uden­for i op­lad­nin­gen til fi­na­len, og de fandt ind i den nød­ven­di­ge zo­ne på ro­er­nes eget lil­le Ho­tel Re­al, der lig­ger ta­et på rosta­dion. For La­er­ke Berg Ras­mus­sen var der ef­ter fi­na­len knus og kram fra fa­mi­li­en, der var kom­met til Rio for at føl­ge kon­kur­ren­cer­ne.

»Det er så rart, at de er her. Jeg så dem før­ste gang i går (tors­dag, red), men el­lers har jeg ik­ke set dem, si­den vi tog på tra­e­nings­lejr 10. juli.«

Nu skal der hol­des en med de­res eg­ne ord ’van­vit­tig’ fest, og så flyt­ter de i slut­nin­gen af ugen ud af det lil­le Ho­tel Re­al i det cen­tra­le Rio og ind i OL-by­en for at få den op­le­vel­se med.

For ro­er­ne er der ik­ke fle­re me­dal­jer i ud­sigt. Man mang­ler nu kun Fie Ud­bys B-fi­na­le i dag.

»Vi er til­freds med ud­byt­tet. Fie Ud­by (der på grund af en fejl med ud­sty­ret to­talt kik­se­de sin se­mi­fi­na­le i går, red.) gør rig­tig, rig­tig ondt. Vi hav­de tro­et på, at hun kun­ne gø­re det og­så. Men vi er su­perg­la­de for, at An­ne og La­er­ke hi­ver det hjem igen,« sag­de Lars Christensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.