Husk li­ge ba­en­ken…

BT - - OL I RIO -

SI­DEN MEDALJEOPSVINGET FOR al­vor be­gynd­te un­der Ul­rik Wil­bek i mid­ten af 00’er­ne, har her­re­lands­hol­dets bred­de va­e­ret en af Dan­marks helt sto­re styr­ker. Hvis ik­ke den al­ler­stør­ste styr­ke. Dan­sker­ne har i stor stil pro­fi­te­ret af, at de har va­e­ret slut­run­der­nes må­ske bed­ste na­tion, hvis man ser på trup­pens 13., 14., 15. og 16. man­dat, og den ba­enk-kva­li­tet har kom­pen­se­ret for, at nog­le af de an­dre lan­de har haft fle­re og/el­ler stør­re stjer­ner i de­res før­ste-sy­ver. DAN­SKER­NES GO­DE BRED­DE har pas­set per­fekt ind i den fy­si­ske ud­vik­ling, her­re­hånd­bol­den har va­e­ret igen­nem, hvor spil­let nu er ble­vet så hårdt, at det kra­e­ver no­get helt ek­stra­or­di­na­ert, hvis et hold skal spil­le sig i me­dal­je­kam­pe­ne med en trup, hvor tra­e­ne­ren re­elt kun bru­ger 7-9 spil­le­re. Der­for er det så vig­tigt, at man har dyg­ti­ge spil­le­re at skif­te ind, så pro­fi­ler­ne kan få et hvil på ba­en­ken, uden at spil­let fal­der sam­men af den grund. En del af den lig­ning er selv­føl­ge­lig og­så, at tra­e­ne­ren så rent fak­tisk tror på, at al­le spil­ler­ne kan bi­dra­ge med no­get. Der­for kan det un­dre, at land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son åben­bart har så lidt til­tro til nog­le af spil­ler­ne i den dan­ske trup, som det var til­fa­el­det mod Kro­a­tien OG NU ER det så, at vi er nå­et frem til, hvor­for vi skal bru­ge linjer på den her bred­de-snak, når nu vo­res fo­kus er hånd­bold­lands­hol­dets ak­tu­el­le si­tu­a­tion ved OL i Rio. Det skal vi for­di, at li­ge pra­e­cis den dan­ske bred­de spil­le­de fal­lit i ons­da­gens ne­der­lag til Kro­a­tien. Det var en dag, hvor ik­ke én ene­ste spil­ler ram­te sit nor­ma­le ni­veau, og set i det lys er det mig ube­gri­be­ligt, hvor­for Jes­per Nød­des­bo og Mor­ten Ol­sen sad og kuk­ke­lu­re­de he­le kam­pen på ba­en­ken. OL ADSKILLER SIG fra EM og VM ved, at det kun er til­ladt at ha­ve 14 spil­le­re med i trup­pen – hvor der nor­malt er 16 mand på hold­kor­tet. Der­for er der sim­pelt­hen ik­ke råd til at ha­ve spil­le­re med, som ik­ke kan el­ler skal bi­dra­ge. Der­for kan det un­dre, at land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son åben­bart har så lidt til­tro til nog­le af spil­ler­ne i den dan­ske trup, som det var til­fa­el­det mod Kro­a­tien. PÅ PLAYMAKERPOSITIONEN LØB Mads Mensah Lar­sen rundt og spil­le­de en dår­lig kamp, men al­li­ge­vel fik Mor­ten Ol­sen ik­ke lov at kom­me på ba­nen for at se, om han kun­ne ven­de tin­ge­ne. I of­fen­si­ven hav­de Dan­mark in­tet streg­spil over­ho­ve­det, men al­li­ge­vel sad Jes­per Nød­des­bo, me­get ru­ti­ne­ret her­re og hol­dets bed­ste an­grebs­streg, på ba­en­ken i he­le kam­pen. Selv­sam­me Nød­des­bo har stort set ik­ke spil­let til OL, og Mor­ten Ol­sen, Mi­cha­el Dam­gaard og Hen­rik Møl­l­gaard har hel­ler ik­ke få­et al­ver­den med spil­le­tid i de før­ste tre kam­pe. MED TAN­KE PÅ, at Dan­mark har mødt pul­jens to dår­lig­ste hold i form af Ar­gen­ti­na og Tu­nesi­en, kan det un­dre, da det som mini­mum er i den slags let­te­re kam­pe, at bred­den ger­ne skul­le bru­ges, uden det ri­si­ke­rer at få ind­fly­del­se på re­sul­ta­tet. Men som tin­ge­ne ind­til vi­de­re har ud­vik­let sig ved det­te OL, må man nød­ven­dig­vis rej­se spørgs­må­let, om kva­li­te­ten i den dan­ske bred­de er da­let. El­ler om land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son ba­re ik­ke har nok til­lid til al­le si­ne spil­le­re. HVIS DET ER det før­ste, er det skidt. Hvis det er det sid­ste, er det sådan set og­så ret skidt. For det er den slags, der kan ska­be ir­ri­te­re­de og fru­stre­re­de spil­le­re, og det har lands­hol­det ik­ke brug for. DET, DER ER brug for, er der­i­mod en sejr i da­gens kamp mod Qatar, så dan­sker­ne kan få op­ti­mis­men til­ba­ge. Ør­ken­sta­ten har svin­get voldsomt i ni­veau i Rio, hvor de har vun­det stort over Kro­a­tien, tabt stort til Frank­rig og spil­let uaf­gjort mod Tu­nesi­en. Sik­kert og vist er det dog, at Qatar vil kom­me med en god po­r­tion fy­sik, for hol­det har nog­le sto­re og sta­er­ke spil­le­re, og ne­top der­for kan det gå hen og bli­ve af­gø­ren­de, om den dan­ske bred­de er god nok – og må­ske mest af alt om Gudmundur Gud­munds­son tør bru­ge den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.