’Dej­ligt at få ham ta­et på’

BT - - OL I RIO -

LYK­KE på de­res for­hold, men i går gjor­de Team Es­b­jerg-spil­le­ren en – lil­le – und­ta­gel­se og for­tal­te om sin gla­e­de over, at fod­bold­ka­e­re­sten ryk­ker fra Se­vil­la til Dan­mark, hvor pla­nen er, at de skal flyt­te sam­men i Es­b­jerg. Og så le­ver Ra­fa­el van der Vaart nok med at star­te bi­len og kø­re de cir­ka 90 km, han får til FCMs tra­e­nings­an­la­eg.

»Det er dej­ligt. Jeg er glad for, at han har få­et styr på en kon­trakt, men det er hans eget valg, hvad han gør. Men ja, jeg er glad for, at han har skre­vet kon­trakt med en dansk klub,« si­ger Esta­va­na Pol­man og fort­sa­et­ter:

»Selv­føl­ge­lig er det dej­ligt at få ham ta­et­te­re på. Du vil og­så ger­ne ha­ve din ko­ne ta­et på. Det er godt, at han er kom­met ta­et på. Det er jeg glad for,« ly­der det.

Og så hav­de hun el­lers ik­ke lyst til at ta­le så me­get me­re om pri­vat­li­vet, der har få­et godt med op­ma­er­k­som­hed i bå­de dan­ske og hol­land­ske me­di­er, si­den ryg­ter­ne be­gynd­te at fl­o­re­re sid­ste år om et for­hold mel­lem de to sport­s­stjer­ner.

Hun vil­le hel­le­re fo­ku­se­re på den hol­land­ske jagt på OL-me­dal­jer, der har få­et en lidt hal­ten­de start med fi­re po­int i fi­re kam­pe. Før de sid­ste to run­der er det dog nok til at klem­me sig vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne på sid­ste man­dat – fjer­plad­sen – i pulj­en. Vil i kvart­fi­na­len »Vi vil i kvart­fi­na­len, det er det, vi går ef­ter. Det er det vig­tig­ste. Så må vi ta­ge det der­fra. Li­ge nu spil­ler vi bed­re og bed­re for hver kamp, og vi må hå­be, at vi kan fort­sa­et­te sådan. Det var en me­get vig­tig ud­lig­ning mod Sve­ri­ge, for nu kan vi sta­dig selv af­gø­re det,« si­ger Esta­va­na Pol­man, som er be­gej­stret for at va­e­re med til OL for før­ste gang.

»Det er fan­ta­stisk at va­e­re her. Det er vir­ke­lig stort – vir­ke­lig, VIR­KE­LIG stort. De før­ste da­ge var der så man­ge ind­tryk, og vi skul­le se en mas­se ting, og det he­le skul­le for­dø­jes. Men nu fo­ku­se­rer vi ba­re på kam­pe­ne og på at vin­de i hånd­bold­hal­len. Så vi er ba­re på vo­res ho­tel og har fo­kus på tak­tik­ken og for­be­re­del­ser,« ly­der det fra hol­la­en­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.