Ki­mi­as kamp

BT - - OL I RIO -

STOLT løb i går 100 me­ter, og selv­om hun end­te al­ler­sidst i sit løb, vandt hun al­li­ge­vel. I de kro­ge­de gan­ge un­der det olym­pi­ske sta­dion lyk­ke­des det til­fa­el­dig­vis at stø­de ind i Ki­mia Yusu­fi. Hun tal­te ik­ke en­gelsk, men med hja­elp fra den af­g­han­ske Chef de Mis­sion lyk­ke­des det al­li­ge­vel at få sat ord på, hvil­ken op­le­vel­se det hav­de va­e­ret at lø­be de 100 me­ter på 14.02 se­kun­der. Skuf­fet over tid »Jeg er 100 pro­cent stolt af at re­pra­e­sen­te­re Af­g­ha­ni­stan. I min krop lø­ber der af­g­hansk blod, jeg re­pra­e­sen­te­rer Af­g­ha­ni­stan, og jeg er stolt af at va­e­re af­g­ha­ner her. Der er krig i mit land og en me­get dår­lig sik­ker­heds­si­tu­a­tion i for­bin­del­se med kri­gen. Jeg re­pra­e­sen­te­rer 30 mil­li­o­ner af­g­ha­ne­re, og det er jeg vir­ke­lig stolt af,« lød det mo­dent fra Ki­mia Yousu­fi til BT.

Spørgs­må­le­ne om, hvor­dan det var som kvin­de at re­pra­e­sen­te­re Af­g­ha­ni­stan og til­med få lov at ba­e­re fa­nen ind på Ma­ra­ca­na til åb­nings­ce­re­mo­ni­en, gled hun let for­bi. Men det er en stor ting.

I slut­nin­gen af april for­tal­te The New York Ti­mes hi­sto­ri­en om, hvor­dan sport for kvin­der i høj grad bli­ver ned­pri­o­ri­te­ret i Af­g­ha­ni­stan. Støt­ten fra den af­g­han­ske re­ge­ring er for ned­ad­gå­en­de, og i fle­re for­bund er der an­gi­ve­ligt in­tet øn­ske om at støt­te de kvin­de­li­ge at­le­ter.

Ki­mia Yusu­fi er den ba­re fem­te af­g­han­ske kvin­de ved et OL. De før­ste to var med i 2004. Så da hun kom ind fle­re me­ter ef­ter den na­est­sid­ste, var hun mu­lig­vis skuf­fet, men smilet kun­ne hun al­li­ge­vel ik­ke hol­de til­ba­ge. Hun kig­ge­de li­ge så in­tenst op på ska­er­men som de seks an­dre. Hvad var hen­des tid? Den var for høj for den am­bi­tiø­se sprin­ter.

»Li­ge nu er jeg ba­re skuf­fet over, at jeg ik­ke kun­ne lø­be op til min re­kord. Jeg er skuf­fet over, at jeg tab­te. Men jeg har hel­ler al­drig del­ta­get i så stor en kon­kur­ren­ce før,« sag­de Ki­mia Yousu­fi. Bed­re na­e­ste gang Men den in­ge­ni­ør-stu­de­ren­de kvin­de, der har ka­em­pet ba­re for at nå med til ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed, stop­per ik­ke der. Når du som kvin­de i Af­g­ha­ni­stan har ar­bej­det dig op til at kom­me til OL og til­med ba­e­re fa­nen, er du skabt af no­get an­det. Og det stof sad og­så i Yousu­fi ef­ter lø­bet. Hun har mu­lig­vis me­re end tre se­kun­der op til ver­dens­re­kor­den. Men om fi­re år vil hun kom­me til­ba­ge – end­nu bed­re.

»Det var en me­get stor op­le­vel­se for mig i mit liv. Jeg var vir­ke­lig skuf­fet, da jeg gik fra ba­nen. Min per­son­li­ge re­kord er bed­re, end hvad jeg pra­este­re­de i dag, men desva­er­re kun­ne jeg ik­ke le­ve op til det i dag. Frem­over vil jeg gø­re mit al­ler­bed­ste for at bli­ve end­nu bed­re til na­e­ste OL,« for­tal­te Ki­mia Yousu­fi. Der er krig i mit land og en me­get dår­lig sik­ker­heds­si­tu­a­tion i for­bin­del­se med kri­gen. Jeg re­pra­e­sen­te­rer 30 mil­li­o­ner af­g­ha­ne­re, og det er jeg vir­ke­lig stolt af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.