OL I RIO ER FOR

BT - - OL I RIO -

16 ÅR ER IN­GEN AL­DER Før de olym­pi­ske le­ge i Bei­jing 2008 ud­fyld­te en ki­ne­sisk kvin­de ved navn Dong Fangxi­ao nog­le af de utal­li­ge re­gi­stre­rings­pa­pi­rer, man skal ind­sen­de for at bli­ve en del af et OL på den ene el­ler an­den må­de. Dong Fangxi­ao skul­le va­e­re of­fi­ci­al om­kring gym­na­stik­kon­kur­ren­cer­ne. En pas­sen­de rol­le, for en af lan­dets tid­li­ge­re top­gym­na­ster. Hun hav­de blandt an­det va­e­ret med til at hen­te olym­pisk bron­ze til Ki­na i hold­kon­kur­ren­cen ved OL i Syd­ney ot­te år tid­li­ge­re. Da hun ud­fyld­te pa­pi­rer­ne, skrev Dong Fangxi­ao, at hun var født den 23. ja­nu­ar 1986. Og den op­lys­ning end­te se­ne­re med at af­slø­re en stor løgn. For ot­te år tid­li­ge­re, da hun var rejst til Syd­ney-le­ge­ne den­gang alt­så som gym­nast og en del af det ki­ne­si­ske lands­hold - stod der i hen­des pa­pi­rer, at hun var kom­met til ver­den den 20. ja­nu­ar 1983 - alt­så na­e­sten tre år tid­li­ge­re, hvil­ket på det tids­punkt vil­le ha­ve gjort hen­de til en gym­nast på 17 år.

Sand­he­den vi­ste sig alt­så i de nye re­gi­stre­rings­pa­pi­rer imid­ler­tid at va­e­re, at hun ba­re hav­de va­e­ret 14 år den som­mer.

Sny­det i Dong Fangxi­a­os pa­pi­rer blev op­da­get, og i april 2010 - na­e­sten 10 år ef­ter le­ge­ne i Syd­ney - blev Ki­na fra­ta­get den bron­ze­me­dal­je i hold­kon­kur­ren­cen, som bar­net Dong Fangxi­ao hav­de va­e­ret med til at vin­de til lan­det.

Når det over­ho­ve­det blev op­da­get 10 år se­ne­re, skyld­tes det, at det in­ter­na­tio­na­le gym­na­stik­for­bund ef­ter le­ge­ne i Bei­jing hav­de sat gang i en stor un­der­sø­gel­se af, hvor gam­le gym­na­ster Ki­na hav­de haft med i kon­kur­ren­ce ved le­ge­ne i Bei­jing.

Un­der­sø­gel­sen blev sat i gang, for­di hi­sto­ri­er og ryg­ter hav­de svir­ret om, at det me­re var børn end un­ge men­ne­sker, Ki­na hav­de haft i ak­tion.

I New York Ti­mes skrev avi­sens repor­ter, at en af at­le­ter­ne ty­de­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.